Số phong phú

View as PDF

Submit solution


Points: 0.06 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
PTNK 10 Final Exam - Semester I, 2008
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Trong số học, số phong phú là các số mà tổng các ước số của số đó (không kể chính nó) lớn hơn số đó. Ví dụ, số ~12~ có tổng các ước số (không kể ~12)~ là ~1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16 > 12~. Do đó ~12~ là một số phong phú.

Bạn hãy lập trình đếm xem có bao nhiêu số phong phú trong đoạn ~[L~, ~R]~.

Input

 • Gồm ~2~ số ~L~, ~R~ ~(1 \le L \le R \le 10^{5})~

Output

 • Gồm ~1~ số nguyên duy nhất là số số phong phú trong đoạn ~[L~, ~R]~.

Giới hạn

 • Có ~50\%~ số test có ~1 \le L \le R \le 10^{3}~

Sample Input

1 50

Sample Output

9

Note

 • Từ ~1~ đến ~50~ có ~9~ số phong phú là: ~12~, ~18~, ~20~, ~24~, ~30~, ~36~, ~40~, ~42~, ~48~

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -2
  khnguyen21th06  commented on May 16, 2024, 9:39 a.m.

  bài này chạy từ 2->sqrt(n) thôi, ban đầu set biến tính tổng ước = 1, do với 1 số nguyên bất kì nếu biết 1 ước của nó sẽ biet dc ước còn lại, ví dụ số nguyên n có ước là i thì ước còn lại của nó là n / i, rồi check i != n / i, sau đó ae tự cài đặt là ok (cách này là của c++, không chắc mấy ngôn ngữ khác làm dc không)


 • -21
  trunn  commented on Oct. 16, 2023, 2:23 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 8
  tuattsx3  commented on Sept. 24, 2023, 2:01 p.m.

  mọi người dùng sàng ước nhá:D def sub(n): result = [1] * (n + 1)
  for i in range(2, n//2 + 1): for j in range(i * 2, n + 1, i):result[j] += i return result


 • -13
  nova  commented on Sept. 21, 2023, 8:44 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -9
   nova  commented on Sept. 21, 2023, 9:30 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


   • -6
    duybinh_cbl  commented on Sept. 21, 2023, 1:13 p.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


    • 1
     huyleee  commented on Oct. 21, 2023, 8:20 a.m.

     em hỏi :))


 • -9
  nogo007akapkn  commented on Aug. 31, 2023, 3:13 p.m. edit 2

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -32
  dhduong04  commented on Jan. 25, 2022, 8:24 a.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.