Số phong phú

View as PDF

Submit solution


Points: 0.06 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 256M

Problem source:
PTNK 10 Final Exam - Semester I, 2008
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Pascal, Python, TEXT

Trong số học, số phong phú là các số mà tổng các ước số của số đó (không kể chính nó) lớn hơn số đó. Ví dụ, số ~12~ có tổng các ước số (không kể ~12)~ là ~1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16 > 12~. Do đó ~12~ là một số phong phú.

Bạn hãy lập trình đếm xem có bao nhiêu số phong phú trong đoạn ~[L~, ~R]~.

Input

  • Gồm ~2~ số ~L~, ~R~ ~(1 \le L \le R \le 10^{5})~

Output

  • Gồm ~1~ số nguyên duy nhất là số số phong phú trong đoạn ~[L~, ~R]~.

Giới hạn

  • Có ~50\%~ số test có ~1 \le L \le R \le 10^{3}~

Sample Input

1 50

Sample Output

9

Note

  • Từ ~1~ đến ~50~ có ~9~ số phong phú là: ~12~, ~18~, ~20~, ~24~, ~30~, ~36~, ~40~, ~42~, ~48~

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.