Số nguyên tố ghép

View as PDF

Submit solution


Points: 0.10 (partial)
Time limit: 3.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
VNOI Marathon '08 - Practice Round
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Xét dãy ~A~ các số nguyên tố ~2~, ~3~, ~5~, ~7~, ~11~, ~13~, ~17~, ~19~, ...và dãy ~B~ gồm các số thu được từ dãy ~A~ bằng cách ghép hai số liên tiếp trong ~A~: ~23~, ~57~, ~1113~, ~1719~, ... Trong dãy ~B~ có những phần tử là số nguyên tố. Chẳng hạn ~23~, ~3137~, ~8389~, ~157163~ ...

Các số nguyên tố trong dãy ~B~ gọi là số nguyên tố ghép.

Yêu cầu: Cho trước số nguyên dương ~K \leq 500~, hãy tìm số nguyên tố ghép thứ ~K~.

Input

  • Gồm ~1~ số nguyên dương ~K~ duy nhất.

Output

  • In ra ~1~ số nguyên dương duy nhất là số nguyên tố ghép thứ ~K~.

Sample Input

2

Sample Output

3137

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.