Số thân thiện

View as PDF

Submit solution


Points: 0.05 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Sec. 9 Team Selection Test, District I HCMC, 2008
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Số tự nhiên có rất nhiều tính chất thú vị. Ví dụ với số 23, số đảo ngược của nó là 32. Hai số này có ước chung lớn nhất là 1. Những số như thế được gọi là số thân thiện, tức là số 23 được gọi là số thân thiện, số 32 cũng được gọi là số thân thiện.

Hãy nhập vào 2 số nguyên ~a~, ~b~ (~10 \leq a \leq b \leq 30000~). Hãy đếm xem trong khoảng từ ~a~ đến ~b~ (kể cả ~a~ và ~b~) có bao nhiêu số thân thiện.

Input

Bao gồm một dòng chứa 2 số ~a~, ~b~. Hai số được cách nhau bằng một khoảng trắng.

Output

Bao gồm một dòng là kết quả của bài toán.

Sample Input

20 30

Sample Output

3

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.