Số nhị phân có nghĩa


Submit solution

Points: 0.26 (partial)
Time limit: 2.7750000000000004s
Memory limit: 512M

Problem type

Cho số nguyên không âm \(N (N < 2^{31})\). Hãy xác định xem trong phạm vi từ \(0\) tới \(N\) có bao nhiêu số mà trong dạng biểu diễn nhị phân của nó có đúng \(K\) chữ số \(0\) có nghĩa.

Ví dụ: \(N = 18, K = 3\) có \(3\) số:

  1. \(8 = 1000\)
  2. \(17 = 10001\)
  3. \(18 = 10010\)

Input

Gồm một số dòng, mỗi dòng chứa hai số nguyên \(N\) và \(K\) cách nhau một dấu cách.

Output

Ứng với mỗi bộ \(N, K\) ở input đưa ra số lượng tìm được.

Sample Input

18 3
8 1

Sample Output

3
4

Comments

There are no comments at the moment.