Số học 1


Submit solution

Points: 0.77 (partial)
Time limit: 0.98s
Memory limit: 512M

Problem source:
Base on a problem of Michael Medvedev
Problem type

Tìm tất cả số các nguyên ~x~ thoả mãn ~x^2~ ~\equiv~ ~a~ ~(mod~ ~n)~ . Trong đó ~n~ là số nguyên tố và ước chung lớn nhất của ~a~ và ~n~ bằng ~1~, ~0 \leq x \leq n - 1~ .

Input

Dòng ~1~ : số nguyên ~K~ là số bộ test ~\left( 1 \leq K \leq 100000 \right)~. ~K~ dòng tiếp theo: mỗi dòng gồm ~2~ số nguyên ~a , n~ ~\left( 1 \leq a , n \leq 32767 \right)~ .

Output

Với mỗi test ghi ra tất cả các số nguyên ~x~ thoả mãn theo thứ tự tăng dần trên ~1~ dòng . Nếu không có số nguyên ~x~ nào thoả mãn thì ghi ra "Khong co" .

Sample Input

5
4 17
3 7
2 7
14 31
10007 20011

Sample Output

2 15
Khong co
3 4
13 18
5382 14629

Comments


  • -5
    trankienquoc  commented on 8, Jun, 2021, 21:02

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.