Sequences

View as PDF

Submit solution


Points: 0.18 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
UVA
Problem types
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

~W.~ là ~1~ dãy các số nguyên dương. Nó có các đặc điểm sau:

 • Độ dài của dãy là ~1~ số lẻ: ~L= 2N + 1~
 • ~N + 1~ số nguyên đầu tiên của dãy tạo thành ~1~ dãy tăng
 • ~N + 1~ số nguyên cuối của dãy tạo thành ~1~ dãy giảm
 • Không có ~2~ số nguyên nào cạnh nhau trong dãy có giá trị bằng nhau

Ví dụ: ~1~, ~2~, ~3~, ~4~, ~5~, ~4~, ~3~, ~2~, ~1~ là ~1~ dãy ~W~. độ dài ~9~. Tuy nhiên, dãy ~1~, ~2~, ~3~, ~4~, ~5~, ~4~, ~3~, ~2~, ~2~ không là ~1~ dãy ~W~.

Yêu cầu: Trong các dãy con của dãy số cho trước, tìm dãy ~W~. có độ dài dài nhất.

Input

Dòng ~1~: số nguyên dương ~N~ (~N~ ~\le~ ~100000~), độ dài dãy số.

Dòng ~2~: ~N~ số nguyên dương ~a_{i}~ (~a_{i}~ ~\le~ ~10^{9}~).

Output

1 số nguyên dương duy nhất là độ dài dãy ~W.~ dài nhất.

Sample Input

10
1 2 3 4 5 4 3 2 1 10

Sample Output

9

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -15
  vndkhoi  commented on June 12, 2023, 2:40 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -44
  kripper  commented on March 30, 2023, 7:46 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.