Số lượng số

View as PDF

Submit solution


Points: 0.95 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Từ một lần đọc vội và nhầm đề bài QVSICK
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Đếm số lượng các số có tích của nó với tổng các chữ số của nó nằm trong khoảng ~[X, Y]~ cho trước.

Input

 • Dòng đầu ghi số nguyên dương ~T~ là số test ~(T < 21)~.
 • ~T~ dòng sau mỗi dòng ghi cặp số ~X, Y~ ~(0 < X \le Y < 10^{19})~.

Output

Ghi trên ~T~ dòng, mỗi dòng là số lượng số tìm được.

Sample Input

1
20 30

Sample Output

2

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -2
  nogo007akapkn  commented on Nov. 6, 2023, 5:11 p.m.

  adi e nhầm ạ ngại quá


  • 0
   tuanm123  commented on Feb. 26, 2024, 1:05 a.m.

   ngai dum