Số đẹp

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 3.0s
Memory limit: 640M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem types
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Số đẹp là một số nguyên dương với bất kỳ chữ số lẻ nào ~(1, 3, 5, 7, 9)~ đều xuất hiện lẻ lần nếu nó xuất hiện và bất kỳ chữ số chẵn nào ~(0, 2, 4, 6, 8)~ cũng xuấn hiện chẵn lần nếu nó xuất hiện. Ví dụ số ~141222124~ là một số đẹp, ~f_n~ là là số lượng số đẹp có không quá ~n~ chữ số. Yêu cầu bạn với một số ~n~ tính ~f_n~ mod ~1000000123~.

Input

Gồm nhiều dòng mỗi dòng là một số ~n (1 \leq n \leq 10^{18})~

Output

Gồm nhiều dòng mỗi dòng là kết quả của 1 test

Example

7 
100
287975
123864868

Comments

Please read the guidelines before commenting.  • -2
    HeoHongCuti  commented on Aug. 29, 2023, 9:29 a.m.

    mọi người ơi cho tét n = 2 phải ra 25 đúng ko ạ 1 3 5 7 9 20 22 24 26 28 40 42 44 46 48 60 62 64 66 68 80 82 84 86 88