Số huyền bí

View as PDF

Submit solution


Points: 0.11 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
VNOI Marathon '08 - Practice RoundProblem Setter: Ngô Minh Ðức
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Đất nước Văn Lang thời cổ xưa đã có những hiểu biết tân tiến về số học. Tương truyền rằng, vua Hùng Vương thứ ~17~ cùng các trưởng lão trong triều đình đã phát minh ra các số huyền bí. Các số này giúp chỉ dẫn đường vào kho tàng của đất nước.

Theo các chứng tích khảo cổ, các nhà khoa học kết luận rằng số huyền bí cơ sở ~a~ bằng tích của ~(3^{d} - 1)~ với mọi ước số ~d > 0~ của ~a~.

Bờm thích số học đồng thời cũng rất thích tìm hiểu lịch sử đất nước. Bạn hãy giúp Bờm tính số huyền bí cơ sở ~a~ ~(1 \leq a \leq 10^{9})~. Do kết quả có thể rất lớn, bạn chỉ cần in ra phần dư của số huyền bí cơ sở ~a~ khi chia cho ~20122007~.

Input

  • Gồm một số nguyên ~a~ duy nhất.

Output

  • In ra số nguyên duy nhất là phần dư của số huyền bí cơ sở ~a~ khi chia cho ~20122007~.

Sample Input

10

Sample Output

7291779

Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 3
    nogo007akapkn  commented on Sept. 29, 2023, 4:15 p.m.

    bài này dùng lũy thừa nhanh nhé mọi người:)))