Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
ltpmseq Tìm xâu ICPC 0.16 58.3% 287
vostr VO 13 Bài 4 - Xử lý xâu VNOI Online 0.66 22.2% 287
maugiao The problem for kid OI Style 0.49 45.7% 286
fcb002_candy Beginner Free Contest 2 - CANDY Free Contest 0.16 44.2% 286
fcb037_teamseas Beginner Free Contest 37 - TEAMSEAS Free Contest 0.20 28.6% 286
olp_ct21_bridge Olympic Sinh Viên 2021 - Chuyên tin - CẦU KÍNH Olympic Sinh Viên 1.00 42.1% 285
bedao_g03_three Bedao Grand Contest 03 - THREE Bedao Contest 0.90 32.2% 284
fcb003_linetrip Beginner Free Contest 3 - LINETRIP Free Contest 0.10 50.0% 282
icpc21_regional_l Left Or Right ICPC 0.10 69.1% 282
bedao_m11_league Bedao Mini Contest 11 - LEAGUE Bedao Contest 0.15 44.8% 282
fcb046_triplet Beginner Free Contest 46 - TRIPLET Free Contest 0.20 45.3% 282
firs Hàng cây OI Style 0.13 53.2% 280
lqdgonme Dãy con chung dài nhất (new ver) ICPC 0.18 40.5% 280
findnum Tìm số OI Style 0.22 34.7% 277
icpc21_national_f ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài F: Final Ranking ICPC 0.20 55.5% 277
icpc21_regional_d Distinctive Number ICPC 0.20 41.5% 277
incvn INCSEQ VN ICPC 0.34 29.1% 276
fc077_weed Free Contest 77 - WEED Free Contest 0.80 70.2% 274
fc105_maxrem Free Contest 105 - MAXREM Free Contest 0.80 39.9% 274
nkdivseq Dãy chia hết OI Style 0.08 58.2% 273
v8score Chấm điểm OI Style 0.13 26.3% 273
fct030_doff Free Contest Testing Round 30 - DOFF Free Contest 0.70 31.5% 272
binary Số nhị phân có nghĩa ICPC 0.26 27.6% 271
atcoder_dp_r Atcoder Educational DP Contest R - Walk Atcoder 0.30 61.5% 270
vmsort VM 12 Bài 16 - Sắp xếp VNOI Marathon 0.17 66.7% 268
hello22_maxval Bedao MAXVALUE Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 0.20 17.1% 268
bedao_m16_binarysort Bedao Mini Contest 16 - BINARY SORT Bedao Contest 0.10 24.3% 268
cheer Động viên đàn bò OI Style 0.28 47.2% 267
elevator Thang máy vũ trụ ICPC 0.16 31.9% 267
bedao_t1_frac Bedao Testing Contest 01 - FRAC Bedao Contest 0.24 5.8% 267
fc104_matrix Free Contest 104 - MATRIX Free Contest 0.80 72.0% 266
roads Roads ICPC 0.17 25.2% 265
qbbuild Xây dựng đường ICPC 0.23 35.0% 264
olp_kc20_buildcol Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Dự trữ nước Olympic Sinh Viên 0.40 20.9% 264
fct011_hop Free Contest Testing Round 11 - HOP Free Contest 0.80 59.7% 264
fcb047_selfdiv Beginner Free Contest 47 - SELFDIV Free Contest 0.20 54.0% 264
nkpolice Police OI Style 0.47 27.2% 262
v11water Nước đọng OI Style 0.13 43.9% 262
bedao_r11_h2o Bedao Regular Contest 11 - H2O Bedao Contest 0.25 25.8% 262
fct040_tabwalk Free Contest Testing Round 40 - TABWALK Free Contest 0.70 42.8% 262
voi17fibseq VOI 17 Bài 2 - Dãy Fibonacci HSG Quốc gia 1.00 22.9% 260
olp304_18_chiadat Olympic 30/4 2018 - Khối 10 - Bài 2 - CHIA ĐẤT Olympic 30/4 0.40 35.9% 260
fcb005_posiprod Beginner Free Contest 5 - POSIPROD Free Contest 0.10 44.6% 259
binladen VM 08 Bài 13 - Bin Laden VNOI Marathon 0.17 31.2% 258
fc009_sumez Free Contest 9 - SUMEZ Free Contest 0.50 53.5% 258
kbuild Sửa cầu OI Style 0.39 15.9% 257
mprime Số nguyên tố ghép OI Style 0.10 42.2% 256
icpc21_beta_e ICPC Practice Contest 2021 - Emulation of Numbers ICPC 0.30 31.1% 256
fct027_rbpoint2 Free Contest Testing Round 27 - RBPOINT2 Free Contest 0.70 36.5% 256
qtree3 VM 08 Bài 15 - Truy vấn trên cây VNOI Marathon 0.74 41.9% 255