Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
incvn INCSEQ VN ICPC 0.34 26.7% 484
fc134_gcd Free Contest 134 - GCD Free Contest 0.70 40.9% 484
nkpolice Police OI Style 0.47 27.3% 483
qbdivseq Chia dãy ICPC 0.21 44.7% 483
qbticket Mua vé tàu hoả OI Style 0.14 34.9% 483
fct046_bcount Free Contest Testing Round 46 - BCOUNT Free Contest 0.70 57.8% 481
atcoder_dp_r Atcoder Educational DP Contest R - Walk Atcoder 0.30 61.3% 480
bedao_r17_b Bedao Regular Contest 17 - Lona và số nguyên tố Bedao Contest 0.20 23.2% 480
dttui2 Cái túi 2 OI Style 0.69 22.2% 479
bedao_r07_lis Bedao Regular Contest 07 - LIS Bedao Contest 0.20 21.6% 479
bedao_g13_a Bedao Grand Contest 13 - SHOPPING Bedao Contest 0.20 27.8% 478
match1 Cặp ghép không trọng số ICPC 0.13 48.6% 476
maugiao The problem for kid OI Style 0.49 44.5% 476
upgranet VOI 11 Bài 6 - Nâng cấp mạng HSG Quốc gia 0.28 43.6% 476
bedao_m12_muscular Bedao Mini Contest 12 - MUSCULAR Bedao Contest 0.10 24.9% 476
olp304_16_quanma Olympic 30/4 2016 - Khối 10 - Bài 1 - Quân mã Olympic 30/4 0.30 26.4% 475
hp_thpt_22_b HSG THPT Hải Phòng 2022 - Bài 2 HSG Tỉnh/Thành phố 0.01 26.5% 475
fc009_sumez Free Contest 9 - SUMEZ Free Contest 0.50 51.8% 474
bedao_r06_pyramid2 Bedao Regular Contest 06 - PYRAMID2 Bedao Contest 0.10 16.8% 474
fcb038_happynum Beginner Free Contest 38 - HAPPYNUM Free Contest 0.20 49.6% 473
fc141_jump Free Contest 141 - JUMP Free Contest 0.70 67.9% 472
fct040_tabwalk Free Contest Testing Round 40 - TABWALK Free Contest 0.70 44.8% 472
icpc22_national_f ICPC 2022 vòng Quốc gia - F: First Name Last Name ICPC 0.10 63.7% 471
bedao_r05_milo Bedao Regular Contest 05 - MILO Bedao Contest 0.10 26.5% 470
hbtlca dynamic LCA ICPC 0.38 22.4% 469
fcb053_abc Beginner Free Contest 53 - ABC Free Contest 0.20 36.6% 468
beadsnb Beads OI Style 0.53 36.4% 467
shhv Số hiệu hoán vị ICPC 0.12 38.8% 466
fc104_matrix Free Contest 104 - MATRIX Free Contest 0.80 70.3% 466
bedao_m11_treecoloring Bedao Mini Contest 11 - TREECOLORING Bedao Contest 0.20 38.3% 465
coci1617_r1_tarifa COCI 2016/2017 - Contest 1 - Tarifa COCI 0.20 80.1% 464
fselect Làm quen bạn mới OI Style 0.38 39.8% 463
voi17_fibseq VOI 17 Bài 2 - Dãy Fibonacci HSG Quốc gia 1.00 23.7% 462
bedao_t1_kthsum Bedao Testing Contest 01 - KTHSUM Bedao Contest 0.50 20.9% 461
fct005_test1 Free Contest Testing Round 5 - TEST1 Free Contest 0.80 55.6% 461
icpc23_national_a ICPC 2023 vòng Quốc gia - A: Angry Birbs ICPC 0.01 45.2% 461
tht21_skc_brick Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Xếp gạch Tin học trẻ 0.30 27.4% 460
vector Tổng vector ICPC 0.14 31.9% 459
olp304_18_chiadat Olympic 30/4 2018 - Khối 10 - Bài 2 - Chia đất Olympic 30/4 0.40 38.0% 459
sec Tin mật OI Style 0.33 46.2% 456
fcb046_triplet Beginner Free Contest 46 - TRIPLET Free Contest 0.20 45.9% 455
lcs2x VOI 14 Bài 2 - Dãy con chung bội hai dài nhất HSG Quốc gia 0.72 19.1% 454
olp_ct21_detectf12 Olympic Sinh Viên 2021 - Chuyên tin - Truy vết Olympic Sinh Viên 0.10 18.9% 454
etf Phi hàm Euler ICPC 0.15 45.3% 451
fc075_fprime Free Contest 75 - FPRIME Free Contest 0.40 20.1% 451
coci1920_r5_putovanje COCI 2019/2020 - Contest 5 - Putovanje COCI 1.30 40.7% 451
sopenp Khai bút đầu xuân ICPC 0.37 25.9% 450
fcb040_cardgame Beginner Free Contest 40 - CARDGAME Free Contest 0.20 46.9% 449
fct030_doff Free Contest Testing Round 30 - DOFF Free Contest 0.70 27.0% 449
bedao_r06_icd Bedao Regular Contest 06 - ICD Bedao Contest 0.15 52.5% 448