Editorial for Bedao Mini Contest 10 - STRAWBERRY


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Author: bedao

Đầu tiên ta gọi bội chung lớn nhất của ~A[i]~ sao cho không vượt quá ~x~ có dạng là ~A[i] * z~ , với ~z~ là số nguyên dương.

Ta có :

  • Tổng tất cả các bội của ~A[i]~ đến bội lớn nhất không vượt quá ~x~ là ~(A[i] * 1) + (A[i] * 2) + (A[i] * 3) + ... + (A[i] * z) ~
  • Đặt nhân tử chung là ~A[i]~ ta có biểu thức ~A[i] * ( 1 + 2 + 3 + ... + z)~

Vậy để tính được tổng các bội bé hơn ~A[i]~ ta chỉ cần tìm ~z~ và lấy ~A[i]~ nhân với tổng các số tự nhiên từ ~1~ đến ~z~. Việc tìm ~z~ chỉ đơn giản bằng cách dùng thao tác div ( chia lấy phần nguyên ) lấy ~x~ ~div~ ~A[i] ~ và trừ cho ~1~ nếu ~x~ chia hết cho ~A[i] ~ (đảm bảo ~A[i] *z ~ luôn bé hơn ~ x~).


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.