Editorial for Bedao Mini Contest 10 - STRAWBERRY


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Author: bedao

Đầu tiên ta gọi bội chung lớn nhất của ~A[i]~ sao cho không vượt quá ~x~ có dạng là ~A[i] * z~ , với ~z~ là số nguyên dương.

Ta có :

 • Tổng tất cả các bội của ~A[i]~ đến bội lớn nhất không vượt quá ~x~ là ~(A[i] * 1) + (A[i] * 2) + (A[i] * 3) + ... + (A[i] * z) ~
 • Đặt nhân tử chung là ~A[i]~ ta có biểu thức ~A[i] * ( 1 + 2 + 3 + ... + z)~

Vậy để tính được tổng các bội bé hơn ~A[i]~ ta chỉ cần tìm ~z~ và lấy ~A[i]~ nhân với tổng các số tự nhiên từ ~1~ đến ~z~. Việc tìm ~z~ chỉ đơn giản bằng cách dùng thao tác div ( chia lấy phần nguyên ) lấy ~x~ ~div~ ~A[i] ~ và trừ cho ~1~ nếu ~x~ chia hết cho ~A[i] ~ (đảm bảo ~A[i] *z ~ luôn bé hơn ~ x~).

Code mẫu

#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;

void solve()
{
  int n;
  cin >> n;
  ll x, ans = 0;
  cin >> x;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    ll ai;
    cin >> ai;
    if (ai >= x) {
      ans += 0;
      continue;
    }

    ll sc = (long long)((x-1)/ai)*ai;
    ans += (sc + ai)*sc/(ai*2);
  }
  cout << ans;
}

int main()
{
  //freopen("h.inp", "r", stdin);

  ios_base::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(NULL);cout.tie(NULL);

  solve();

  return 0;
}

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.