Tiền tố và hậu tố

View as PDF

Submit solution


Points: 0.23 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Lê Yên Thanh
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Xâu ~a~ được gọi là tiền tố của xâu ~b~ nếu xâu ~a~ trùng với phần đầu của xâu ~b~. Ví dụ pre là tiền tố của prefix

Xâu ~a~ được gọi là hậu tố của xâu ~b~ nếu xâu ~a~ trùng với phần cuối của xâu ~b~. Ví dụ fix là hậu tố của suffix

yenthanh132 vừa mới học về tiền tố và hậu tố nên hôm nay anh ta sẽ đố các bạn một bài toán đơn giản về tiền tố và hậu tố như sau:

 • Cho ~2~ xâu ~a~, ~b~ gồm các kí tự latin thường ('a' đến 'z')

 • Tìm ~1~ xâu ~c~ thỏa mãng:

  1. Xâu ~a~ là tiền tố của xâu ~c~
  2. Xâu ~b~ là hậu tố của xâu ~c~
  3. Độ xài xâu ~c~ là ngắn nhất.

Input

 • Dòng ~1~: Xâu ~a~
 • Dòng ~2~: Xâu ~b~

Output

 • Một dòng duy nhất là xâu ~c~.

Giới hạn

 • ~40\%~ số test có độ dài ~2~ xâu ~a~, ~b \le 1000~ kí tự
 • Trong toàn bộ test, độ dài ~2~ xâu ~a~, ~b \le 10^{5}~ kí tự

Sample Input 1

abca
cab

Sample Output 1

abcab

Sample Input 2

abc
abc

Sample Output 2

abc

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 1
  vipgun98s2  commented on Nov. 11, 2022, 1:04 a.m. edited

  sao lại như này nhỉ? found với excepted y chang nhau luôn sao lại như này nhỉ?