COCI 2016/2017 - Contest 1 - Tarifa

View as PDF

Submit solution

Points: 0.20 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M
Input: stdin
Output: stdout

Suggester:
Problem source:
COCI 2016/2017 - Contest 1
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Pero đã thương lượng với nhà mạng của anh ta và đạt được một thoả thuận rất tốt. Nhà mạng của Pero cho phép anh ta sử dụng ~X~ megabytes để lướt mạng mỗi tháng. Đối với mỗi megabyte mà Pero không sử dụng trong tháng sẽ được chuyển sang số dung lượng tháng sau để Pero có thể tiếp tục sử dụng. Pero chỉ được sử dụng số dung lượng mà anh ta thực sự có.

Cho biết số dung lượng Pero đã sử dụng trong ~N~ tháng đầu, hãy xác định số dung lượng mà Pero có thể sử dụng trong tháng thứ ~N+1~.

Input

  • Dòng đầu chứa số nguyên ~X~ (~1~ ≤ ~X~ ≤ ~100~).
  • Dòng thứ hai chứa số nguyên ~N~ (~1~ ≤ ~N~ ≤ ~100~).
  • Với ~N~ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên ~P_i~ (~0~ ≤ ~P_i~ ≤ ~10000~) đại diện cho số megabytes mà Pero sử dụng mỗi tháng trong ~N~ tháng đầu tiên. Pero không bao giờ sử dụng nhiều hơn số dung lượng mà anh ta có trong một tháng.

Output

  • Số dung lượng mà Pero có thể sử dụng trong tháng ~N+1~

Sample Input 1

10
3
4
6
2

Sample Output 1

28

Sample Input 2

10
3
10
2
12

Sample Output 2

16

Sample Input 3

15
3
15
10
20

Sample Output 3

15

Giải thích ví dụ 1

Ở tháng đầu tiên, Pero sử dụng ~4~ megabytes trên tổng số ~10~ megabytes, và Pero chuyển ~6~ megabytes sang tháng tiếp theo. Ở tháng thứ hai, Pero sử dụng ~6~ megabytes trên tổng số ~16~ megabytes (~10+6~), và chuyển ~10~ megabytes sang tháng tiếp theo. Ở tháng thứ ba, Pero sử dụng ~2~ megabytes trên tổng số ~20~ megabytes (~10+10~), và chuyển ~18~ megabytes sang tháng tiếp theo. Và ở tháng thứ tư, Pero có tổng cộng ~28~ megabytes để sử dụng.


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • -32
    hoang123223  commented on Sept. 19, 2021, 12:07 p.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.