Bedao Grand Contest 11 - CHESS

View as PDF

Submit solution


Points: 0.40 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

KazamaHoang đang dạy FireGhost tập đánh cờ vua. Sau khi giải thích về cách quân xe hoạt động, chỉ có thể ăn những quân cùng hàng hoặc cùng cột với nó, KazamaHoang đã đố FireGhost một bài toán như sau:

Cho một bàn cờ vua có ~n~ hàng và ~m~ cột. Hãy tìm cách đặt ~k~ quân xe vào ~k~ ô khác nhau sao cho các quân xe đôi một không ăn nhau.

FireGhost tuy thông minh hơn người nhưng vẫn phải bó tay trước bài toán hóc búa như vậy. Hãy tìm anh ấy tìm ra đáp án nhé!

Input

  • Một dòng duy nhất nhập ba số nguyên ~n~, ~m~, ~k~ ~(1 \le n, m \le 500, 1 \le k \le n * m)~.

Output

  • In ra ~k~ dòng, dòng thứ ~i~ là hai số nguyên ~x_i~ và ~y_i~ lần lượt là chỉ số hàng và cột của quân xe thứ ~i~. Nếu có nhiều cách đặt thì in ra một cách bất kì. Nếu không tồn tại cách đặt ~k~ quân xe, in ra giá trị ~n + m + k~.

Sample Input

1 1 1

Sample Output

1 1

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.