Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
vmcandle VM 14 Bài 03 - Aladdin và cây đèn cầy VNOI Marathon 0.54 14.0% 100
vmcomp VM 13 Bài 05 - Công việc tuyển dụng VNOI Marathon 0.52 35.4% 39
vmdaobit VM 15 Bài 01 - Đảo bit VNOI Marathon 0.48 64.9% 46
vmdegree VM 11 Bài 01 - Pirate đãng trí VNOI Marathon 0.75 5.6% 1
vmeclip VM 13 Bài 06 - Nhật thực sao Kim VNOI Marathon 0.68 50.0% 2
vmfour VM 13 Bài 10 - Secret Garden VNOI Marathon 0.96 40.0% 4
vmgold VM 14 Bài 12 - Mỏ vàng VNOI Marathon 0.70 41.9% 30
vmkey VM 13 Bài 11 - Thế giới năm 1000003 VNOI Marathon 0.48 61.5% 13
vmquabeo VM 14 Bài 05 - Quá béo VNOI Marathon 0.77 29.5% 257
vmrelate VM 12 Bài 11 - Làm mai mối VNOI Marathon 0.64 40.5% 27
vmresto VM 15 Bài 08 - Bé và bảng số VNOI Marathon 0.60 45.9% 41
vmrr VM 13 Bài 03 - RR VNOI Marathon 0.22 17.4% 107
vmsalary VM 15 Bài 02 - Cây tiền lương VNOI Marathon 0.74 41.9% 129
vmsort VM 12 Bài 16 - Sắp xếp VNOI Marathon 0.17 69.3% 441
vmst VM 14 Bài 18 - Cây khung VNOI Marathon 0.61 36.7% 182
vmsubstr VM 13 Bài 21 - Vườn cây của ba VNOI Marathon 0.59 40.2% 45
vmswap VM 12 Bài 18 - Đổi chỗ VNOI Marathon 0.47 50.0% 25
vmtest VM 12 Bài 03 - Thử máy VNOI Marathon 0.37 38.5% 7
vmunch Gặm cỏ OI Style 0.07 39.1% 1616
vmyt VM 13 Bài 07 - Hành trình đến đảo dừa VNOI Marathon 0.59 34.1% 106
vn_zr_i Số không (I) ICPC 0.44 54.4% 34
vnempire Đế chế OI Style 0.29 44.9% 420
voboard2 VO 14 Bài 1 - Truyền thuyết ở vương quốc xa rất xa VNOI Online 0.92 40.0% 6
vocard VO 13 Bài 1 - Trò chơi chọn bài VNOI Online 0.48 37.0% 24
vodivide VOI 15 Bài 5 - Chia phần HSG Quốc gia 0.58 42.5% 207
voexc VO 12 Bài 6 - Trao đổi VNOI Online 0.78 41.9% 12
vogame VO 16 Bài 4 - Trò chơi với những viên bi VNOI Online 0.50 46.6% 32
voland VO 16 Bài 5 - Chia đất VNOI Online 1.00 17.0% 15
volis VO 12 Bài 4 - Dãy con không giảm dài nhất VNOI Online 0.43 39.5% 169
vomovrec VO 16 Bài 1 - Di chuyển hình chữ nhật VNOI Online 0.50 34.3% 44
voshandl VOSHANDL OI Style 0.86 34.6% 9
voslis Dãy con chung OI Style 0.74 30.3% 90
vosmaxk Lại là dãy số. OI Style 0.45 52.3% 85
vosnet Social Network OI Style 0.84 27.3% 69
vosplay Kết nối chơi game OI Style 0.99 33.9% 334
vosrtri Tam giác vuông OI Style 0.39 47.7% 210
vosseven Bài toán số 7 OI Style 0.27 40.5% 328
vostour VOSTOUR OI Style 0.90 57.9% 29
vostr VO 13 Bài 4 - Xử lý xâu VNOI Online 0.66 23.3% 457
vostravl Du lịch OI Style 0.82 34.8% 80
vostribo Tribonacci OI Style 0.54 30.3% 300
votree VO 15 Bài 1 - Cây VNOI Online 0.57 40.8% 724
voxor VO 16 Bài 2 - XOR dãy số VNOI Online 1.00 49.8% 306
vpartsum Tổng bộ phận OI Style 0.38 35.2% 58
vpdomino VPDOMINO OI Style 0.58 37.5% 19
vratf Những con đường quanh nông trang OI Style 0.07 53.3% 603
vsteps VM 08 Bài 01 - Bậc thang VNOI Marathon 0.06 52.1% 2203
vtri VM 08 Bài 14 - Đếm tam giác VNOI Marathon 0.42 41.2% 37
vtri2 Tam giác 2 OI Style 0.60 42.1% 8
vukvn ICEFROG ICPC 0.24 28.9% 177