VOSHANDL

View as PDF

Submit solution


Points: 0.86 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho ~1~ xâu có ~N~ kí tự và ~T~ truy vấn. Mỗi truy vấn gồm ~2~ xâu. Trong mỗi truy vấn, nếu ~1~ trong ~2~ xâu không phải xâu con của xâu đã cho ta in ra ~-4~. Ngược lại, ta xem xét vị trí cuối cùng mà chúng xuất hiện và gọi chúng là pos1, pos2.

Ví dụ xâu abs là xâu con của xâu abcsdsx và vị trí xuất hiện cuối cùng của xâu abs là ~6~ (kí tự ~s~ thứ ~2)~. Nếu ~pos_1 < pos_2~ in ra ~-1~, ~pos_1 > pos_2~ in ra ~-2~, ~pos_1 = pos_2~ in ra ~-3~.

Input

  • Dòng ~1~: Chứa một xâu ~S~
  • Dòng ~2~: Gồm ~1~ số ~T~ là số test
  • ~T~ dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm ~2~ xâu S1 và S2

Output

Gồm ~T~ dòng là câu trả lời cho ~T~ test

Giới hạn

  • ~1 \le n \le 100000~
  • ~1 \le T \le 100000~
  • Mỗi xâu trong các truy vấn có độ dài thuộc ~[1~, ~10]~.
  • Các kí tự trong các xâu thuộc { ['a', 'z'], ['A', 'Z'], ['0', '9'], '. ', '_', '[', ']'}

Sample Input

petrng_58hgminhsyhonguku953petrng_58hgminhsyhonguku95
3
petr rng_58
psyho sky_58
hgminh95 songuku95

Sample Output

-1
-4
-3

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.