VM 15 Bài 08 - Bé và bảng số

View as PDF

Submit solution

Points: 0.60 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
VM15 - RR
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Xét bảng số ~N\times N~, các hàng và các cột đánh số từ ~0~ đến ~N-1~. Một bảng số được gọi là kỳ diệu nếu nó có tổng mỗi hàng, tổng mỗi cột, tổng đường chéo chính và tổng đường chéo phụ bằng nhau.

Đường chéo chính gồm những ô nằm trên hàng ~i~, cột ~i~. Đường chéo phụ gồm những ô nằm trên hàng ~i~, cột ~N-i-1~.

Ví dụ. Xét bảng ~3 \times 3~: $$\begin{array}{|l|l|l|} \hline 2 & 9 & 4 \\ \hline 7 & 5 & 3 \\ \hline 6 & 1 & 8 \\ \hline \end{array}$$ Bảng này có tổng của mỗi hàng, mỗi cột và ~2~ đường chéo là ~15~, nên được gọi là bảng số kỳ diệu.

Xét 1 bảng số kỳ diệu ~N \times N~. Xóa các số trên đường chéo chính. Khôi phục lại bảng số.

Input

Dòng 1: ~N~ không quá ~100~. ~N~ dòng tiếp: Bảng số ~N \times N~. Các số có giá trị tuyệt đối không quá ~10^{12}~.

Output

~N~ dòng thể hiện bảng ~N \times N~.

Sample Input

3
0 9 4
7 0 3
6 1 0

Sample Output

2 9 4 
7 5 3 
6 1 8

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.