Sức mạnh của ngôn từ

View as PDF

Submit solution


Points: 0.34 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
USACO US-Open 2008 - Bảng Bạc
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Nông dân John muốn đánh giá chất lượng các cái tên mà ông đã đặt cho ~N~ (1 ~\le~ ~N~ ~\le~ 1000) con bò của mình. Mỗi cái tên là một xâu ký tự có độ dài không quá 1000 ký tự và không có ký tự nào là ký tự trắng (dấu cách).

John đã lập nên 1 tập ~M~ xâu 'tốt' (độ dài không quá 30 ký tự và hoàn toàn không có dấu cách). Nếu một xâu 'tốt' là xâu con của tên 1 con bò (các ký tự không nhất thiết phải liền kề nhau) thì tên con bò đó được cộng 1 điểm chất lượng.

Tất cả các xâu là case-insensitive, tức là chữ hoa và chữ thường coi như giống nhau. Ví dụ tên "Bessie" chứa các xâu "Be", "sI", "EE", và "Es",... là xâu con nhưng không chứa "is" hay "eB" là xâu con. Hãy giúp nông dân John xác định số lượng điểm chất lượng mà tên của mỗi con bò có được.

Input

Dòng 1: 2 số nguyên cách nhau bởi dấu cách: ~N~ và ~M~.

Dòng 2..~N+1~: Dòng ~i~+1 chứa 1 xâu ký tự là tên của con bò thứ ~i~.

Dòng ~N+2~..~N+M+1~: Dòng ~N+i+1~ chứa xâu 'tốt' thứ ~i~.

Output

Dòng 1..~N+1~: Dòng ~i+1~ chứa 1 số nguyên là điểm chất lượng của tên bò thứ ~i~.

Sample Input

5 3
Bessie
Jonathan
Montgomery
Alicia
Angola
se
nGo
Ont

Sample Output

1
1
2
0
1

Note

Giải thích: "Bessie" có chứa "se", "Jonathan" chứa "Ont", "Montgomery" chứa cả "nGo" và "Ont", Alicia không chứa xâu tốt nào và "Angola" chứa "nGo".


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.