Tính sai

View as PDF

Submit solution


Points: 0.21 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Pre VOI 2012 - Hai Phong
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Khi còn bé, các bạn học sinh học được cách trừ phân số bằng cách quy đồng mẫu số, rồi mới thực hiện phép trừ.

~\dfrac{5}{4}-\dfrac{9}{12}=\dfrac{15}{12}-\dfrac{9}{12}=\dfrac{6}{12}=\dfrac{1}{2}~

Nhưng một lần, An tính thử hiệu hai phân số bằng cách lấy hiệu hai tử số và hiệu hai mẫu số và thấy thật ngạc nhiên là kết quả vẫn đúng.

~\dfrac{5}{4}-\dfrac{9}{12}=\dfrac{5-9}{4-12}=\dfrac{-4}{-8}=\dfrac{1}{2}~

An thấy tính chất này thật kỳ diệu và An muốn biết, với phân số cho trước, có bao nhiêu cặp giá trị ~a\geq0~ và ~m\geq0~ sao cho:

~\dfrac{a}{m}-\dfrac{b}{n}=\dfrac{a-b}{m-n}~

Input

Một dòng chứa hai số nguyên dương ~b~ và ~n~ cách nhau ít nhất một dấu cách (1 ~\le~ ~b~, ~n~ ~\le~ ~10^6~; trong 50% số test ~b, n~ ~\le~ 1000).

Output

Một số nguyên duy nhất là số lượng cặp ~(a,m)~ tính được.

Sample Input

9 12

Sample Output

5

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.