VM 08 Bài 14 - Đếm tam giác

View as PDF

Submit solution


Points: 0.42 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
VNOI Marathon '08 - Round 1/DivAProblem Setter: Ngô Minh Ðức
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Trên mặt phẳng toạ độ, xét hình chữ nhật ~H~ có toạ độ 2 đỉnh đối diện là ~(0, 0)~ và ~(X, Y)~.

Đếm số tam giác có toạ độ 3 đỉnh đều nguyên, nằm trong hình chữ nhật ~H~ và có diện tích đúng bằng ~S~.

Input

Gồm 1 dòng duy nhất chứa 3 số nguyên: ~X~, ~Y~ và ~S~, với: ~1 \le X, Y \le 30~, ~1 \le S \le X*Y / 2~.

Output

Gồm 1 dòng duy nhất là số tam giác thoả mãn.

Sample Input

2 1 1

Sample Output

6

Note

image


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.