VM 13 Bài 03 - RR

View as PDF

Submit solution


Points: 0.22 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
VM13 - Nguyễn Thành Trung
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Có một điều bí mật, mà xưa nay chỉ được lưu truyền giữa các admin VNOI, là RR có những sở thích rất khác người. Không chỉ dừng lại ở việc ngồi ngắm bảng rank của các kỳ thi trên mạng hàng tiếng đồng hồ hay ngồi học thuộc tên của các coder nổi tiếng thế giới, RR còn có sở thích tìm tên mình trong những chuỗi văn bản dài ...

Nhiều khi, việc tìm tên mình mất rất nhiều thời gian, thậm chí có thể tốn nhiều ngày mà vẫn đếm nhầm. Các bạn hãy giúp RR giải quyết vấn đề này một cách tổng quát hơn nhé.

Yêu cầu:

Cho một xâu ~S~ và ~2~ ký tự ~X~ và ~Y~. Đếm xem chuỗi con ~XY~ xuất hiện bao nhiêu lần trong ~S~ (hai ký tự ~X~ và ~Y~ không cần liên tiếp nhưng cần xuất hiện đúng thứ tự (~X~ trước ~Y~)).

Input

  • Dòng ~1~: Xâu ~S~.
  • Dòng ~2~: ~X~ và ~Y~.

Output

  • Gồm 1 số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.

Giới hạn

  • Xâu ~S~ chứa không quá ~10^{6}~ ký tự.
  • Tất cả các ký tự trong đề bài có mã ASCII từ ~32~ đến ~255~.

Sample Input 1

R_R_
RR

Sample Output 1

1

Sample Input 2

BA
AB

Sample Output 2

0

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.