VO 16 Bài 1 - Di chuyển hình chữ nhật

View as PDF

Submit solution


Points: 0.50 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
VNOI Online 2016
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho ~N~ hình chữ nhật trên mặt phẳng Oxy. Các hình chữ nhật này có toạ độ nguyên và có các cạnh song song với trục toạ độ. Ở mỗi lượt, các hình chữ nhật có thể đứng yên hoặc di chuyển theo ~8~ hướng:

 • sang trái ~1~ đơn vị
 • sang phải ~1~ đơn vị
 • lên trên ~1~ đơn vị
 • xuống dưới ~1~ đơn vị
 • sang trái và lên trên ~1~ đơn vị
 • sang trái và xuống dưới ~1~ đơn vị
 • sang phải và lên trên ~1~ đơn vị
 • sang phải và xuống dưới ~1~ đơn vị

Hãy xác định sau ít nhất bao nhiên lượt thì ~N~ hình chữ nhật ban đầu sẽ được di chuyển đến các vị trí mới sao cho phần diện tích giao nhau của tất cả ~N~ hình chữ nhật này lớn hơn hoặc bằng ~1~.

Input

Dòng đầu tiên ghi số ~N~ là số lượng các hình chữ nhật.

Tiếp theo là ~N~ dòng, mỗi dòng ghi ~4~ số nguyên ~x_1~, ~y_1~, ~x_2~, ~y_2~ thể hiện hình chữ nhật có góc trái dưới là ~(x_1~, ~y_1)~ góc phải trên là ~(x_2~, ~y_2)~.

Output

In ra số lượt di chuyển tối thiểu.

Giới hạn

 • Subtask ~1~ ~(30\%~ số điểm)

  • ~2 \leq N \leq 200~
  • |tọa độ| ~\leq 100~
  • Chỉ gồm các hình vuông đơn vị với cạnh là ~1~
 • Subtask ~2~ ~(40\%~ số điểm)

  • ~200 < N \leq 10^5~
  • |toạ độ| ~\leq 2 \times 10^9~
  • Chỉ gồm các hình vuông đơn vị với cạnh là ~1~
 • Subtask ~3~ ~(30\%~ số điểm)

  • ~200 < N \leq 10 ^5~
  • |tọa độ| ~\leq 2 \times 10^9~

Sample Input

3
0 0 1 1
0 0 2 3
2 3 4 5

Sample Output

2

Note

image

Sau ~2~ lượt:

 • Hình ~1~: Di chuyển lên trên ~1~ đơn vị rồi sau đó di chuyển chéo lên phải ~1~ đơn vị.
 • Hình ~2~: Đứng yên.
 • Hình ~3~: Di chuyển chéo xuống trái ~1~ đơn vị.

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.