VO 12 Bài 4 - Dãy con không giảm dài nhất

View as PDF

Submit solution


Points: 0.43 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Nguyễn Vương Linh
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho ~1~ dãy số nguyên ~a[1], a[2], \dots, a[N]~. Bạn có thể cộng hoặc trừ mỗi phần tử đi một lượng tối đa là ~D~ (dãy số sau khi cộng/trừ có thể xuất hiện số âm hoặc số thực). Hãy tìm độ dài của dây con không giảm dài nhất của dãy số, nếu cộng/trừ các phân tử một cách tối ưu.

Lưu ý: dãy con của dãy số là dãy số ~a[x_1], a[x_2], \dots, a[x_k]~ (~k~ là một số nguyên) sao cho ~1 \leq x_1 < x_2 < \dots < x_k \leq N~.

Input

  • Dòng đầu tiên chứa ~2~ số nguyên ~N~ và ~D~.
  • Dòng thứ ~2~ chứa ~N~ số nguyên ~a[1], a[2], \dots, a[N]~, các số được cách nhau bởi ít nhất ~1~ dấu cách.

Output

  • Một dòng duy nhất là độ dài dãy con không giảm dài nhất trong phương án tối ưu.

Giới hạn

  • ~0 < N \leq 1000~.
  • ~0 \leq D \leq 10^{9}~.
  • ~0 \leq a[i] \leq 10^{9}~.
  • Trong ~30\%~ số test, ~D = 0~.

Sample Input

4 1
6 4 3 2

Sample Output

3

Note

Giải thích: Có thể biến đổi dãy thành ~6 3 3 3~.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.