Bài toán số 7

View as PDF

Submit solution


Points: 0.27 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Lê Hùng Sơn
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho chuỗi gồm ~N~ ký tự, mỗi ký tự là một chữ số từ ~0~ đến ~9~

Yêu cầu: Với mỗi đoạn con có số ~7~ liên tiếp hãy đếm xem đoạn con đó xuất hiện bao nhiêu lần trong chuỗi.

Input

Chuỗi ~s~

Output

Mỗi dòng ghi một độ dài tương ứng từ thấp đến cao kèm số lần xuất hiện của nó. Dữ liệu vào đảm bảo xâu có ít nhất ~1~ số ~7~. Nếu số lần xuất hiện bằng ~0~ thì không in ra gì.

Giới hạn

  • ~30\%~ số test có ~N \le 10^{3}~.
  • ~30\%~ số test có ~N \le 10^{5}~.
  • Trong tất cả các test ~N \le 10^{6}~.

Sample Input

72774777

Sample Output

1 6
2 3
3 1

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.