Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
nkonearc VOI 06 Bài 5 - Mạng máy tính HSG Quốc gia 0.21 32.2% 210
voi18specone VOI 18 Bài 5 - Người đặc biệt HSG Quốc gia 1.00 36.7% 210
fcb021_sumpart Beginner Free Contest 21 - SUMPART Free Contest 0.10 74.3% 210
bedao_g01_kprime Bedao Grand Contest 01 - KPRIME Bedao Contest 0.90 49.4% 210
fcb022_inv2x Beginner Free Contest 22 - INV2X Free Contest 0.10 80.1% 209
bedao_r11_abstring Bedao Regular Contest 11 - ABSTRING Bedao Contest 0.10 19.8% 209
luckynum Lucky Numbers ICPC 0.14 42.4% 208
fcc2018_fccup18 Free Contest Cup 2018 - FCCUP18 Free Contest 0.80 42.5% 208
fcb046_bus Beginner Free Contest 46 - BUS Free Contest 0.20 48.3% 207
coci1920_r4_nivelle COCI 2019/2020 - Contest 4 - Nivelle COCI 1.50 48.2% 206
countpl Đếm số Palindrome ICPC 0.15 52.9% 205
ctree Tô màu nhỏ nhất ICPC 0.20 26.7% 203
atcoder_dp_y Atcoder Educational DP Contest Y - Grid 2 Atcoder 1.45 42.3% 203
bedao_r08_negiko Bedao Regular Contest 08 - NEGIKO Bedao Contest 0.30 15.3% 203
voi17metro VOI 17 Bài 4 - Tàu điện ngầm HSG Quốc gia 0.50 23.7% 202
fcb016_str Beginner Free Contest 16 - STR Free Contest 0.10 60.1% 201
c11id Mã số OI Style 0.20 36.3% 200
bedao_g03_bonpair Bedao Grand Contest 03 - BONPAIR Bedao Contest 0.90 28.5% 200
fc078_avemax Free Contest 78 - AVEMAX Free Contest 0.80 60.3% 200
errichto_matexp_randmood Matrix Exponentiation - Random Mood Educational 0.30 62.5% 200
ttrip Tham quan Thành Cổ OI Style 0.34 64.1% 199
fcb037_bwtree Beginner Free Contest 37 - BWTREE Free Contest 0.20 58.1% 199
fct038_square Free Contest Testing Round 38 - SQUARE Free Contest 0.70 58.2% 199
vosseven Bài toán số 7 OI Style 0.27 38.0% 198
fc016_sibice Free Contest 16 - SIBICE Free Contest 0.50 84.4% 198
labudovi Hồ Thiên Nga ICPC 0.39 27.0% 197
meterain Mưa thiên thạch ICPC 0.26 30.4% 197
vostribo Tribonacci OI Style 0.54 33.4% 197
bedao_t1_mine Bedao Testing Contest 01 - MINE Bedao Contest 0.40 22.2% 197
fc086_ranking Free Contest 86 - RANKING Free Contest 0.31 62.1% 196
pvhoi2_clcs PVHOI 2.0 - Bài 1 - Chất lượng cuộc sống GSPVH 0.50 52.1% 196
icpc22_mb_h ICPC 2022 miền Bắc - H: MEDIAN ICPC 0.60 30.7% 196
pbcwater Tính toán lượng nước ICPC 0.20 41.5% 195
dhbb2020_square Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 2 - Số chính phương Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 28.8% 195
bedao_m09_walk Bedao Mini Contest 09 - WALK Bedao Contest 0.10 20.0% 195
dhbb2020_led Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 1 - LED Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 21.6% 194
fc020_accepted Free Contest 20 - ACCEPTED Free Contest 0.50 56.6% 193
atcoder_dp_x Atcoder Educational DP Contest X - Tower Atcoder 1.25 52.1% 193
fct028_socola Free Contest Testing Round 28 - SOCOLA Free Contest 0.70 58.7% 192
fcb048_rhombus Beginner Free Contest 48 - RHOMBUS Free Contest 0.20 42.0% 192
comnet VOI 13 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 0.78 31.1% 191
mulone Nhân 1 ICPC 0.08 32.6% 191
fc126_letters Free Contest 126 - LETTERS Free Contest 0.32 52.8% 191
fc098_reward Free Contest 98 - REWARD Free Contest 0.50 28.0% 191
fct017_height Free Contest Testing Round 17 - HEIGHT Free Contest 0.43 39.4% 190
icpc21_mt_g ICPC 2021 miền Trung - Bài G: Caesar cipher ICPC 0.20 45.9% 190
pwrfail Mất điện OI Style 0.19 23.6% 189
fcb017_kstrpow Beginner Free Contest 17 - KSTRPOW Free Contest 0.10 45.6% 189
fc123_jump Free Contest 123 - JUMP Free Contest 0.80 41.7% 189
pvhoi22_1_courses PVHOI 2.2 bài 1: Lựa chọn môn học (70 điểm) GSPVH 0.70 11.0% 189