Tìm xâu

View as PDF

Submit solution


Points: 0.16 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Thi tỉnh Thanh Hóa
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Sau khi đã giải được PTQMSEQ, PM bắt leaxtanh vượt qua thử thách thứ ~2~ là chứng tỏ tình cảm của mình. Leaxtanh viết ra trên giấy ~n~ xâu với những dòng chữ tình cảm.

Sau khi viết xong, với con mắt tinh đời, PM hỏi leaxtanh: có duy nhất ~1~ xâu xuất hiện lẻ lần. Nếu tìm được thì sẽ đi chơi.

Bạn hãy giúp leaxtanh nhé. :D

Input

  • Dòng đầu tiên chứa số ~n~ ~(n \le 10^{5})~
  • ~N~ dòng sau là các xâu ~st~ ~(length(st) \le 15)~;

Output

  • ~1~ dòng duy nhất chứa xâu cần tìm.
  • Nếu không tìm được in ra ~-1~;

Sample Input

9
Mai
Yeu
Lam
Son
Toi
Toi 
Lam
Son
Yeu

Sample Output

Mai

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.