Phân công hoàn thành sớm nhất


Submit solution

Points: 0.20 (partial)
Time limit: 1.5s
Memory limit: 512M

Problem types

Có \(n\) người, \(n\) việc \(\left(1 < n \leq 200\right)\). Người thứ \(i\) thực hiện công viêc \(j\) mất \(C[i,j]\) đơn vị thời gian. Giả sử tất cả bắt đầu vào thời điểm \(0\), hãy tìm cách bố trí mỗi công việc cho mỗi người sao cho thời điểm hoàn thành công việc là sớm nhất có thể.

Input

  • Dòng đầu: \(n\)
  • Tiếp theo là ma trận \(C[i,j]\). (thuộc kiểu số nguyên \(32-bit\) có dấu)

Output

Ghi thời điểm sớm nhất hoàn thành.

Sample Input

4
10 10 10 2
10 10 3 10
4 10 10 10
10 5 10 10

Sample Output

5

Comments

There are no comments at the moment.