Phân công hoàn thành sớm nhất

View as PDF

Submit solution


Points: 0.20 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem types
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Có ~n~ người, ~n~ việc ~\left(1 < n \leq 200\right)~. Người thứ ~i~ thực hiện công viêc ~j~ mất ~C[i,j]~ đơn vị thời gian. Giả sử tất cả bắt đầu vào thời điểm ~0~, hãy tìm cách bố trí mỗi công việc cho mỗi người sao cho thời điểm hoàn thành công việc là sớm nhất có thể.

Input

  • Dòng đầu: ~n~
  • Tiếp theo là ma trận ~C[i,j]~. (thuộc kiểu số nguyên ~32-bit~ có dấu)

Output

Ghi thời điểm sớm nhất hoàn thành.

Sample Input

4
10 10 10 2
10 10 3 10
4 10 10 10
10 5 10 10

Sample Output

5

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.