Free Contest Testing Round 24 - TABLEDEL

View as PDF

Submit solution

Points: 0.70 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 2
    Hiro   commented on Jan. 14, 2022, 9:47 p.m.

    Logic của mình là đếm số cột,hàng của chứa ô đen và kết quả là tích của chúng thì sai ở đâu vậy mọi người


  • -19
    minhcity01   commented on Jan. 12, 2022, 11:35 p.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.