Chấm điểm

View as PDF

Submit solution


Points: 0.13 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Russian Training / vCoder.08
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Có ~N~ vị giám khảo trong kỳ thi chọn đội tuyển tin học. Kỳ thi bao gồm ~K~ bài. Vị giám khảo thứ ~i~ đề nghị số điểm của bài ~j~ là ~A_{ij}~.

Hội đồng giám khảo muốn xác định số điểm cho mỗi bài sao cho:

 • Tổng số điểm bằng ~S~.
 • Điểm của mỗi bài không bé hơn điểm của bài trước đó.
 • Số điểm của mỗi bài bằng điểm đề nghị cho bài này của một vị giám khảo nào đó.

Input

 • Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên ~S~ ~(1 \leq S \leq 200)~, ~(1 \leq K \leq 20)~, ~(1 \leq N \leq 20)~.
 • Dòng thứ ~i~ trong số ~N~ dòng tiếp theo chứa ~K~ số nguyên, số thứ ~j~ cho biết giá trị ~A_{ij}~ là số điểm vị giám khảo thứ ~i~ đề nghị cho bài thứ ~j~. (~0 \le A_{i, j} \le 1000~)

Output

 • Nếu tồn tại một cách cho điểm thỏa mãn yêu cầu:

  • Dòng thứ nhất: in ra 'YES'.
  • Dòng thứ hai: in ra ~K~ số nguyên là điểm của mỗi bài tìm được.
 • Nếu không tồn tại cách cho điểm, in ra 'NO'.

Sample Input

100 3 2
30 20 40
50 30 50

Sample Output

YES
30 30 40

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -6
  Myee  commented on Oct. 22, 2023, 8:58 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -6
  nguyenhainam1012cg  commented on Jan. 20, 2023, 1:59 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 1
   QuangBui  commented on Jan. 21, 2023, 12:33 p.m.

   Bạn in ra bất kì đáp án thỏa mãn.


   • -9
    nguyenhainam1012cg  commented on Jan. 22, 2023, 10:54 a.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


    • -7
     nguyenhainam1012cg  commented on Jan. 22, 2023, 10:55 a.m.

     This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.