COCI 2020/2021 - Contest 6 - Bold

View as PDF

Submit solution

Points: 0.15 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Suggester:
Problem source:
COCI 2020/2021 - Contest 6
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Do tuổi cao, ông Daniel gặp rất nhiều vấn đề về sức khoẻ như: bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của hội chứng RSI (tổn hại do căng thẳng thường xuyên), những chấn thương khó hồi phục, và đặc biệt là vấn đề suy giảm thị lực.

Bà Paula muốn viết một chữ cái cho Daniel, nhưng ông ấy không có kính để đọc. Vì vậy, bà phải tô đậm chữ lên, để ông Daniel có thể đọc được bình thường.

Chữ cái được biểu diễn bằng một ma trận chỉ chứa ký tự . và kí tự #. Để tô đậm chữ, bà Paula sẽ thay mỗi ký tự # trong ma trận gốc bằng một hình vuông kích thước ~2 \times 2~ theo hướng phải-dưới.

Input

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên ~n~ và ~m~ ~(2 \le n, m \le 100)~, là kích thước của ma trận.

Mỗi dòng trong ~n~ dòng tiếp theo chứa ~m~ ký tự gồm các ký tự .# biểu diễn chữ cái mà bà Paula viết.

Dòng cuối cùng và cột cuối cùng được đảm bảo không chứa ký tự #.

Output

In ra ~n~ dòng, mỗi dòng chứa ~m~ ký tự gồm các ký tự .# biểu diễn chữ cái sau khi được tô đậm.

Sample 1

Input
4 4
....
.#..
....
....
Output
....
.##.
.##.
....

Sample 2

Input
7 7
.......
.####..
.#...#.
.#...#.
.#...#.
.####..
.......
Output
.......
.#####.
.######
.##..##
.##..##
.######
.#####.

Sample 3

Input
9 7
.......
.####..
.#...#.
.#...#.
.####..
.#.....
.#.....
.#.....
.......
Output
.......
.#####.
.######
.##..##
.######
.#####.
.##....
.##....
.##....

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.