COCI 2016/2017 - Contest 4 - Bridž

View as PDF

Submit solution

Points: 0.15 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 32M
Input: stdin
Output: stdout

Suggester:
Problem source:
COCI 2016/2017 - Contest 4
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Sau vài tháng vọc vạch chiếc điện thoại mới mua, cậu bé Mirko đã quyết định tìm một sở thích mới. Và đó chính là trò chơi thẻ bài bridge.

Trò thẻ bài bridge bao gồm bốn người chơi sử dụng bộ bài ~52~ lá, ~4~ chất (cơ, rô, tép, bích) và ~13~ giá trị A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vào đầu ván đấu, mỗi người được chia ~13~ lá bài.

Trước khi ván đấu bắt đầu, mỗi người chơi sẽ tính điểm danh dự của bản thân, cách tính như sau:

  • Mỗi quân Át (A) tương ứng ~4~ điểm.
  • Mỗi quân Già (K) tương ứng ~3~ điểm.
  • Mỗi quân Đầm (Q) tương ứng ~2~ điểm.
  • Mỗi quân Bồi (J) tương ứng ~1~ điểm.
  • Các thẻ bài còn lại (sẽ được biểu diễn bằng kí tự X trong bài này), tương ứng ~0~ điểm.

Bởi vì Mirko mới tập chơi trò bridge gần đây, cậu ta phải tập cách tính điểm. Mirko sẽ tự chia bài cho bản thân ~N~ lần và mỗi lần đó cậu sẽ tính điểm danh dự của mình. Cuối cùng, cậu sẽ cộng tất cả điểm lại với nhau.

Mirko muốn kiểm tra rằng cậu ta đã tính đúng chưa. Bạn hãy giúp Mirko nhé!

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên ~N~ ~(1 \le N \le 10~ ~000)~.

~N~ dòng tiếp theo, dòng thứ ~i~ chứa xâu ~K_i~ độ dài ~13~ gồm các kí tự A, K, Q, J, X, mô tả các lá bài Mirko có sau khi tự chia ở lần thứ ~i~.

Output

In ra trên một dòng tổng điểm danh dự các lần chia của Mirko.

Sample 1

Input
1
AKXAKJXXXAXAQ
Output
25

Sample 2

Input
4
XXXAXXXXXXJXX
KXAXXXQJAXXXX
AQKQXXXKXXKQX
JXXXXXJXXXXXX
Output
40

Note

Giải thích test ví dụ đầu tiên: Mirko có tất cả ~4~ quân Át, ~2~ quân Già, ~1~ quân Đầm, ~1~ quân Bồi. Tổng cộng số điểm danh dự là ~4\times4 + 2\times3 + 1\times2 + 1\times1 = 25~.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.