Editorial for Bedao Mini Contest 12 - MUSCULAR


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Author: bedao

Ta biết được rằng khi chọn các số trong dãy ~a~ cùng lúc thì ta chỉ được chọn nhiều nhất ~3~ số. Bên cạnh đó, với giới hạn lớn nhất là ~n = 300~, ta có thể duyệt chọn cùng lúc ~3~ số bằng ~3~ vòng lặp lồng nhau.

Sau khi lần lượt thu được các giá trị từ việc chọn ~1~ số, chọn ~2~ số cùng lúc và chọn ~3~ số cùng lúc, ta sẽ lọc đi các giá trị trùng nhau và số lượng các giá trị còn lại sẽ là đáp án.

Độ phức tạp: ~O(n^3)~


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.