Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
nkstep Chuyển OI Style 0.16 34.0% 29
theme Đoạn cao trào của bản nhạc ICPC 0.16 27.4% 204
two Lập lịch trên 2 máy ICPC 0.16 48.5% 145
fc041_medicine Free Contest 41 - MEDICINE Free Contest 0.16 77.2% 108
fct010_product Free Contest Testing Round 10 - PRODUCT Free Contest 0.16 75.3% 411
amsseq Dãy số OI Style 0.15 41.7% 764
catalan Dãy số Catalan ICPC 0.15 59.9% 170
countpl Đếm số Palindrome ICPC 0.15 53.3% 223
cowgirl Cô gái chăn bò ICPC 0.15 25.1% 564
etf Phi hàm Euler ICPC 0.15 43.0% 269
latgach4 Lát gạch 4 ICPC 0.15 42.8% 583
nkflow Luồng cực đại trên mạng OI Style 0.15 57.5% 551
pyramid2 Duyệt binh ICPC 0.15 19.0% 36
stable VOI 10 Bài 2 - Ổn định HSG Quốc gia 0.15 34.5% 265
v8org Tổ chức đối lập OI Style 0.15 61.9% 377
fc126_letters Free Contest 126 - LETTERS Free Contest 0.15 51.4% 197
fc051_lamp Free Contest 51 - LAMP Free Contest 0.15 71.7% 91
fc086_f7 Free Contest 86 - F7 Free Contest 0.15 32.4% 10
fcb028_lagrange Beginner Free Contest 28 - LAGRANGE Free Contest 0.15 47.7% 91
bedao_m01_cntpair Bedao Mini Contest 01 - CNTPAIR Bedao Contest 0.15 43.6% 196
bedao_m01_fchar Bedao Mini Contest 01 - FCHAR Bedao Contest 0.15 34.0% 46
bedao_m01_scarnum Bedao Mini Contest 01 - SCARNUM Bedao Contest 0.15 40.9% 95
bedao_m02_bstring Bedao Mini Contest 02 - BSTRING Bedao Contest 0.15 49.4% 77
bedao_m02_delgcd Bedao Mini Contest 02 - DELGCD Bedao Contest 0.15 56.3% 57
bedao_m02_marriage Bedao Mini Contest 02 - MARRIAGE Bedao Contest 0.15 35.4% 15
bedao_m02_random Bedao Mini Contest 02 - RANDOM Bedao Contest 0.15 21.1% 26
bedao_m03_covigame Bedao Mini Contest 03 - COVIGAME Bedao Contest 0.15 23.1% 8
bedao_m03_gochess Bedao Mini Contest 03 - GOCHESS Bedao Contest 0.15 40.0% 11
bedao_m03_greedy Bedao Mini Contest 03 - GREEDY Bedao Contest 0.15 12.7% 11
bedao_m03_tile Bedao Mini Contest 03 - TILE Bedao Contest 0.15 35.3% 44
bedao_m04_change Bedao Mini Contest 04 - CHANGE Bedao Contest 0.15 54.3% 38
bedao_m04_ctable Bedao Mini Contest 04 - CTABLE Bedao Contest 0.15 47.9% 20
bedao_m04_fparty Bedao Mini Contest 04 - FPARTY Bedao Contest 0.15 51.2% 18
bedao_m04_parity Bedao Mini Contest 04 - PARITY Bedao Contest 0.15 62.0% 104
bedao_m05_balls Bedao Mini Contest 05 - BALLS Bedao Contest 0.15 45.9% 36
bedao_m05_building Bedao Mini Contest 05 - BUILDING Bedao Contest 0.15 41.7% 20
bedao_m05_dice Bedao Mini Contest 05 - DICE Bedao Contest 0.15 70.5% 148
bedao_m05_median Bedao Mini Contest 05 - MEDIAN Bedao Contest 0.15 15.1% 15
coci2021_r6_bold COCI 2020/2021 - Contest 6 - Bold COCI 0.15 67.8% 265
bedao_r02_leaves Bedao Regular Contest 02 - LEAVES Bedao Contest 0.15 23.0% 163
coci1617_r4_bridz COCI 2016/2017 - Contest 4 - Bridž COCI 0.15 80.2% 257
bedao_r03_wordgame Bedao Regular Contest 03 - WORDGAME Bedao Contest 0.15 22.1% 294
bedao_m08_boilegg Bedao Mini Contest 08 - BOILEGG Bedao Contest 0.15 28.9% 366
segtree_itlazy Educational Segment Tree Contest - ITLAZY Educational 0.15 33.2% 1054
segtree_itmed Educational Segment Tree Contest - ITMED Educational 0.15 19.1% 570
icpc21_mt_m ICPC 2021 miền Trung - Bài M: Student Clubs ICPC 0.15 31.5% 175
bedao_r06_icd Bedao Regular Contest 06 - ICD Bedao Contest 0.15 51.7% 373
bedao_m11_league Bedao Mini Contest 11 - LEAGUE Bedao Contest 0.15 45.0% 285
bedao_r08_books Bedao Regular Contest 08 - BOOKS Bedao Contest 0.15 33.1% 560
bedao_m12_modsort Bedao Mini Contest 12 - MODSORT Bedao Contest 0.15 12.9% 220