Bedao Regular Contest 02 - GEOMETRY2

View as PDF

Submit solution


Points: 0.30 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Bạn H giấu tên đang giải một bài tập hình thầy giao vô cùng khó như sau: Cho hình ngũ giác đều ~ABCDE~ nội tiếp đường tròn bán kính ~r~, từ ~AE~ và ~CD~ kéo dài cắt nhau tại ~K~, từ ~CE~ kéo dài ra để được ~EH~ bằng độ dài là ~x~. Bạn H tự hỏi rằng nếu như số ~r~ và ~x~ được thay đổi liên tục thì diện tích các phần tô màu sẽ là bao nhiêu, hãy giúp bạn H giấu tên tính diện tích phần được tô đậm !

hình

Input

  • Dòng đàu tiên gồm số nguyên ~T~ ~(1 \leq T \leq 10^5)~ là số câu hỏi.
  • ~T~ dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm số nguyên ~r~ và ~x~ ~(1 \leq r, x \leq 10^6)~

Output

  • Gồm ~T~ dòng, mỗi dòng chứa một số là diện tích được tô đậm, biết rằng đáp án chỉ chấp nhận sai số chính xác là ~10^{-9}~

Sample Input

1
11 7

Sample Output

398.37063

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.