Bedao Mini Contest 07 - MARKET

View as PDF

Submit solution


Points: 0.30 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Đại dịch vừa qua Egg ở nhà khá nhiều và trở nên càng ngày càng lười, thế nên các thành viên trong nhà vô cùng tích cực sai vặt Egg. Một hôm Egg được mẹ nhờ đi chợ, do vừa trải qua mùa dịch nên siêu thị có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Siêu thị hiện tại có ~n~ món đồ khuyến mãi được bày bán và cứ mua ~k~ món đồ ~(1 \leq k \leq n)~ thì bạn sẽ phải chỉ trả giá trị trung bình của cả ~k~ món đồ đó mà thôi, nói cách khác gọi danh sách các món đồ có giá tiền lần lượt là: ~a_1~, ~a_2~, ~a_3~, ~\dots~, ~a_k~ và bạn phải trả giá tiền là ~a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_k~ để được ~k~ món đồ đó thì giờ đây bạn chỉ cần phải trả giá tiền là ~\frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_k}{k}~. Với khả năng săn sale Shopee thượng thừa trong mùa dịch nên Egg biết đây là cơ hội để mình mua những món đồ mình thích với giá tốt. Cầm trong tay số tiền là ~x~, và trong siêu thị có ~n~ món hàng với mỗi món hàng có giá niêm yết là ~a_i~ ~(1 \leq i \leq n)~. Hãy xác định giúp Egg xem có bao nhiêu cách chọn các món đồ sao cho giá tiền trung bình là ~x~.

Input

  • Dòng đầu tiên gồm số nguyên ~n~ ~(n \leq 36)~ và số nguyên ~x~ ~(1 \leq x \leq 10^{12})~
  • Dòng thứ hai gồm ~n~ số nguyên ~a_i~ ~(1 \leq a_i \leq 10^{12})~

Output

  • Một dòng duy nhất là số cách chọn món đồ với giá tiền trung bình là ~x~

Sample Input

4 5
4 4 6 6

Sample Output

5

Subtask

  • ~60\%~ số test có ~1 \leq n \leq 10~
  • ~40\%~ số test tiếp theo không có điều kiện gì thêm.

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.