Editorial for Matrix Exponentiation - Random Mood


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Author: Mondeus

Ta gọi ~H_n~ là xác suất để tâm trạng Limak là vui sau ~n~ giây, ~S_n~ là xác suất để tâm trạng của Limak là buồn sau ~n~ giây. Ta có công thức truy hồi sau:

$$\begin{cases} H_1 = 1, S_1 = 0 \\ H_n = (1-p) \times H_{n-1} + p \times S_{n-1}\\ S_n = p \times H_{n-1} + (1-p) \times S_{n-1} \end{cases} (\forall n \geq 2)$$

~~

Công thức trên đúng vì sau mỗi giây, xác suất thay đổi trạng thái là ~p~ và không thay đổi trạng thái là ~1-p~.

Độ phức tạp của thuật toán quy hoạch động thông thường là ~O(n)~, nhưng với độ phức tạp này thì sẽ không thể qua được các giới hạn của bài. Ta có thể đạt được độ phức tạp ~O(log \: n)~ thông qua kĩ thuật nhân ma trận.

Code tham khảo

##include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define REP(i,n) for(int i = 0; i < (n); i++)
struct Matrix {
  double a[2][2] = {{0,0},{0,0}};
  Matrix operator *(const Matrix& other) {
    Matrix product;
    REP(i,2)REP(j,2)REP(k,2) {
      product.a[i][k] += a[i][j] * other.a[j][k];
    }
    return product;
  }
};
Matrix expo_power(Matrix a, int k) {
  Matrix product;
  REP(i,2) product.a[i][i] = 1;
  while(k > 0) {
    if(k % 2) {
      product = product * a;
    }
    a = a * a;
    k /= 2;
  }
  return product;
}
int main() {
  // A. Random Mood
  int n;
  double p;
  cin >> n >> p;
  Matrix single;
  single.a[0][0] = 1 - p;
  single.a[0][1] = p;
  single.a[1][0] = p;
  single.a[1][1] = 1 - p;
  Matrix total = expo_power(single, n);
  cout << setprecision(10) << fixed << total.a[0][0] << endl;
}


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.