Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
hp_thpt_21_c HSG THPT Hải Phòng 2021 - Bài 3 HSG Tỉnh/Thành phố 0.01 31.4% 735
hp_thpt_22_b HSG THPT Hải Phòng 2022 - Bài 2 HSG Tỉnh/Thành phố 0.01 26.0% 583
hp_thpt_22_c HSG THPT Hải Phòng 2022 - Bài 3 HSG Tỉnh/Thành phố 0.01 27.0% 365
hp_thpt_23_a HSG THPT Hải Phòng 2023 - Bài 1 HSG Tỉnh/Thành phố 0.01 38.3% 1099
hp_thpt_23_b HSG THPT Hải Phòng 2023 - Bài 2 HSG Tỉnh/Thành phố 0.01 71.7% 1090
hp_thpt_23_c HSG THPT Hải Phòng 2023 - Bài 3 HSG Tỉnh/Thành phố 0.01 11.6% 655
hp_thpt_23_d HSG THPT Hải Phòng 2023 - Bài 4 HSG Tỉnh/Thành phố 0.01 23.7% 640
th_thpt_20_a HSG THPT Thanh Hóa 2020 - Chia quà HSG Tỉnh/Thành phố 0.05 20.0% 841
th_thpt_20_b HSG THPT Thanh Hóa 2020 - Điểm ảnh HSG Tỉnh/Thành phố 0.10 32.4% 878
th_thpt_20_c HSG THPT Thanh Hóa 2020 - Xoá số HSG Tỉnh/Thành phố 0.20 13.3% 237
th_thpt_20_d HSG THPT Thanh Hóa 2020 - Từ vựng HSG Tỉnh/Thành phố 0.10 35.0% 470
th_thpt_20_e HSG THPT Thanh Hóa 2020 - Tam giác HSG Tỉnh/Thành phố 0.25 10.8% 140
th_thpt_21_a HSG THPT Thanh Hóa 2021 - Covid-19 HSG Tỉnh/Thành phố 0.10 16.1% 250
th_thpt_21_b HSG THPT Thanh Hóa 2021 - Soạn Văn Bản HSG Tỉnh/Thành phố 0.15 21.0% 155
th_thpt_21_c HSG THPT Thanh Hóa 2021 - Mua Quà HSG Tỉnh/Thành phố 0.25 11.8% 102
th_thpt_21_d HSG THPT Thanh Hóa 2021 - Số Đặc Biệt HSG Tỉnh/Thành phố 0.30 14.3% 128
th_thpt_21_e HSG THPT Thanh Hóa 2021 - Lại Là Mua Quà HSG Tỉnh/Thành phố 0.35 23.4% 76
th_thpt_22_a HSG THPT Thanh Hóa 2022 - Robot HSG Tỉnh/Thành phố 0.05 40.8% 377
th_thpt_22_b HSG THPT Thanh Hóa 2022 - Chia Kẹo HSG Tỉnh/Thành phố 0.05 38.8% 430
th_thpt_22_c HSG THPT Thanh Hóa 2022 - Mật Mã HSG Tỉnh/Thành phố 0.15 25.8% 406
th_thpt_22_d HSG THPT Thanh Hóa 2022 - EQLARRAY HSG Tỉnh/Thành phố 0.25 30.1% 242
th_thpt_22_e HSG THPT Thanh Hóa 2022 - Mario HSG Tỉnh/Thành phố 0.30 22.4% 87
vnoj_round_01_c VNOJ Round 01 - PRIME MEAN VNOJ Round 0.00 42.2% 322
vnoj_round_01_f VNOJ Round 01 - TREE PATH VNOJ Round 0.00 12.2% 47
vnoj_round_01_e VNOJ Round 01 - GCD VNOJ Round 0.00 6.4% 38
vnoj_round_01_b VNOJ Round 01 - GAMING VNOJ Round 0.00 16.1% 332
vnoj_round_01_d VNOJ Round 01 - OR PAIR VNOJ Round 0.00 6.2% 62
bedao_r18_a Bedao Regular Contest 18 - DIV Bedao Contest 0.10 16.3% 624
bedao_r18_c Bedao Regular Contest 18 - LAMPGAME Bedao Contest 0.30 29.4% 282
bedao_r18_d Bedao Regular Contest 18 - Thiết Kế Dự Án Bedao Contest 0.50 9.8% 76
bedao_r18_e Bedao Regular Contest 18 - Thành phố đông dân nhất Bedao Contest 0.90 3.9% 26
bedao_r18_f Bedao Regular Contest 18 - Growing Carrot Bedao Contest 1.00 27.9% 28
bedao_r18_b Bedao Regular Contest 18 - Hai dãy con Bedao Contest 0.15 24.5% 405
vnoj_round_01_a VNOJ Round 01 - THREE VNOJ Round 0.00 30.5% 777
bedao_m23_a Bedao Mini Contest 23 - Đối xứng Bedao Contest 0.10 26.5% 553
bedao_m23_c Bedao Mini Contest 23 - Số cô đơn Bedao Contest 0.35 19.3% 155
bedao_m23_d Bedao Mini Contest 23 - Truy vấn ngẫu nhiên Bedao Contest 0.35 28.3% 83
bedao_m23_b Bedao Mini Contest 23 - Nhặt cờ Bedao Contest 0.20 27.4% 466
bedao_m23_e Bedao Mini Contest 23 - KCOUNT Bedao Contest 0.40 19.1% 130
dovui_2024_c Thách Thức Lập Trình Xuân Giáp Thìn - Xông nhà Chưa phân loại 0.10 14.5% 39
dovui_2024_b Thách Thức Lập Trình Xuân Giáp Thìn - Lật sỏi Chưa phân loại 0.00 31.7% 176
dovui_2024_a Thách Thức Lập Trình Xuân Giáp Thìn - Thử thách Vũ Môn Chưa phân loại 0.00 16.8% 113
bedao_g15_f Bedao Grand Contest 15 - Fun Puzzle Bedao Contest 0.00 28.6% 10
bedao_g15_e Bedao Grand Contest 15 - Lomkdle Bedao Contest 0.00 2.0% 5
bedao_g15_d Bedao Grand Contest 15 - Rollback Bedao Contest 0.00 4.2% 20
bedao_g15_c Bedao Grand Contest 15 - Noel Gifts Bedao Contest 0.00 10.0% 24
bedao_g15_b Bedao Grand Contest 15 - Sum^2 Xor Bedao Contest 0.00 12.2% 111
bedao_g15_a Bedao Grand Contest 15 - Bacteria Bedao Contest 0.00 24.8% 306
bedao_r19_a Bedao Regular Contest 19 - MinDivNumber Chưa phân loại 0.10 35.0% 570
bedao_r19_b Bedao Regular Contest 19 - AndSet Chưa phân loại 0.20 28.8% 242