Bedao Mini Contest 22 - Đếm đi các bạn ơiiii

View as PDF

Submit solution


Points: 0.10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem types
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho dãy số gồm ~n~ số nguyên dương ~a_1, a_2, \ldots, a_n~. Hãy đếm số cặp (~i~, ~j~) thỏa mãn:

 • ~1 \le i < j \le n~.

 • ~j - i > 5~.

 • ~|a_i - a_j|~ chia hết cho ~23~.

Input

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương ~n~ (~1 \le n \le 2 \cdot 10^5~).

Dòng thứ hai gồm ~n~ số nguyên dương mô tả dãy số ~a_1, a_2, \ldots, a_n~ (~1 \le a_i \le 10^9~, ~1 \le i \le n~).

Output

In ra một số nguyên duy nhất là số cặp (~i~, ~j~) thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Scoring

Subtask Điểm Giới hạn
1 ~40~ ~n \le 1000~
2 ~60~ Không có ràng buộc gì thêm

Sample Input 1

10
1 24 25 4 30 15 3 1 24 2

Sample Output 1

5

Notes

Trong ví dụ, các cặp số (~i~, ~j~) thỏa mãn là:

 1. (~1~, ~8~)

 2. (~1~, ~9~)

 3. (~2~, ~8~)

 4. (~2~, ~9~)

 5. (~3~, ~10~)


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  ithero  commented on Dec. 4, 2023, 4:30 p.m.

  bài này có special tests ko z? mình làm đc có 36/40 tests :<


 • -8
  tomioka_giyu_long  commented on Dec. 1, 2023, 3:25 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.