Cái túi 1

View as PDF

Submit solution


Points: 0.42 (partial)
Time limit: 0.9s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cây khế nhà Khánh rất sai quả nên có một con chim to to đến ăn. Ăn xong, chim chở Khánh ra đảo để trả công bằng vàng. Đảo có ~N~ cục vàng. Anh ấy muốn chuyển hết cả ~N~ cục vàng của mình về nhà. Nhưng khổ nổi các cục vàng này lại có trọng lượng và kích thước khổng lồ. Khánh đem theo một cái túi ba trăm gang to đùng nhưng vẫn chưa chắc chứa hết đống vàng này. Khổ quá đi! Lấy cục nào, bỏ cục nào bây giờ! Các bạn giúp anh ấy tìm ra một cách chọn vàng để thu được giá trị lớn nhất mà vẫn không làm rách túi đi.

Input

 • Dòng ~1~: Chứa ~2~ số nguyên: số cục vàng ~N~ ~\left(1 \leq N \leq 40\right)~ và tải trọng tối đa của túi ~M~ ~\left(1 \leq M \leq 10^9\right)~.
 • ~N~ dòng sau: Mỗi dòng chứa ~2~ số nguyên: trọng lượng ~W_{i}~ và giá trị ~V_{i}~ của cục vàng thứ ~i~ ~\left(1 \leq W_{i}, V_{i} \leq 10^8\right)~.

Output

 • Một số nguyên duy nhất là giá trị lớn nhất thu được.

Sample Input

3 4
1 4
2 5
3 6

Sample Output

10

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -12
  TBThao  commented on Nov. 23, 2023, 5:33 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 44
  I_love_Hoang_Yen  commented on Aug. 20, 2021, 3:32 a.m. edited

  Mình vừa cập nhật bộ test bài này và rejudge (cảm ơn bạn kazamahoang đã đóng góp test). 1 số bạn đã mất AC.

  Ngoài ra bộ test bài này không phù hợp để chấm kiểu OI, nên mình đã đổi sang chấm kiểu ICPC.