Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 1 - Bài dễ

View as PDF

Submit solution

Points: 0.30 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 1G
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Duyên hải 2021
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  dangminh  commented on April 2, 2024, 1:11 p.m.

  cho e hỏi em code nnay nó bị rte segment fault là s ạ

  include <bits/stdc++.h>

  using namespace std;

  define fu(i,a,b) for(int i=a;i<=b;i++)

  const int maxn=1e6; bool isPrime[maxn+10]; int n,res[maxn+10],l,a[maxn+10];

  void prefixSum(){ fu(i,1,n) a[i]+=a[i-1]; }

  void sieve() { isPrime[0] = true; isPrime[1] = true; for(int i=2; i<=n; ++i){ if(!isPrime[i]){ res[l]=i; l++; for(int j=i*i; j<=n; j+=i) isPrime[j] = true; } } }

  int main(){ iosbase::syncwith_stdio(false); cin.tie(NULL); cout.tie(NULL); cin >> n; int m=-maxn-100; fu(i,1,n){ cin >> a[i]; } prefixSum(); sieve(); fu(i,0,l-1) fu(j,i,l-1) m=max(m,a[res[j]]-a[res[i]-1]); cout << m; }


 • 0
  nccuongtq2023  commented on March 14, 2024, 3:15 a.m.

  6 bài đầu biết test làm vậy ngầu quá ha lấy top 1 bài giải bằng cách biết test xong in ra các bạn làm vậy có hơi kém ý thức của 1 con người không


 • 0
  nhanhtq2023  commented on March 14, 2024, 3:14 a.m.

  1 đấm AC


 • 2
  nhuttruong2k9  commented on Jan. 7, 2024, 8:08 a.m.

  sau output bài 1 ra 8 vậy ạ


  • 6
   thanhhoang  commented on Jan. 23, 2024, 6:37 p.m.

   Đoạn [L..R] có tổng lớn nhất là: [2..5] -> Tổng: 5 + (-2) + 6 + (-1) = 8.


 • 2
  tuanm123  commented on Sept. 6, 2023, 12:34 p.m.

  wa test 1 là sai trường hợp nào vậy ạ


 • 0
  khangnguyen1108  commented on March 23, 2023, 11:02 p.m.

  mình dùng mảng cộng với sàng ngto mà vẫn bị TLE 3 test cuối , ai cho mình xin hướng với


 • -10
  hungcoder  commented on Dec. 29, 2022, 3:37 a.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -12
  nguyenhainam1012cg  commented on Nov. 26, 2022, 8:34 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -4
   toidaidot  commented on July 13, 2023, 4:09 a.m.

   no


  • 0
   Thangdeptrai  commented on June 22, 2023, 9:34 a.m.

   sàng, mảng cộng dòn, min[i] (min 1 -> i) max(i) (max n -> i) for 1 -> n maximize(ans, max[i + 1] - min[i])


 • -24
  thanh20092007  commented on July 21, 2022, 4:25 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.