Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
fcb035_dungeon Beginner Free Contest 35 - DUNGEON Free Contest 0.10 38.4% 30
fcb035_pp3 Beginner Free Contest 35 - PP3 Free Contest 0.10 36.6% 78
fcb035_exp Beginner Free Contest 35 - EXP Free Contest 0.10 40.2% 156
fcb035_candy Beginner Free Contest 35 - CANDY Free Contest 0.10 34.1% 102
bedao_r03_kindness Bedao Regular Contest 03 - KINDNESS Bedao Contest 0.10 13.3% 175
bedao_m08_checkarray Bedao Mini Contest 08 - CHECKARRAY Bedao Contest 0.10 43.1% 419
segtree_itez1 Educational Segment Tree Contest - ITEZ1 Educational 0.10 44.8% 1274
segtree_itez2 Educational Segment Tree Contest - ITEZ2 Educational 0.10 48.2% 1234
hello22_prom Bedao PROM Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 0.10 36.3% 559
icpc21_national_g ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài G: Group Testing ICPC 0.10 43.9% 238
bedao_r04_simple Bedao Regular Contest 04 - SIMPLE Bedao Contest 0.10 56.0% 481
icpc21_regional_l Left Or Right ICPC 0.10 69.0% 298
bedao_m09_walk Bedao Mini Contest 09 - WALK Bedao Contest 0.10 20.2% 197
bedao_r05_milo Bedao Regular Contest 05 - MILO Bedao Contest 0.10 25.6% 411
bedao_m10_strawberry Bedao Mini Contest 10 - STRAWBERRY Bedao Contest 0.10 38.7% 466
bedao_r06_pyramid2 Bedao Regular Contest 06 - PYRAMID2 Bedao Contest 0.10 16.3% 389
bedao_r07_number Bedao Regular Contest 07 - NUMBER Bedao Contest 0.10 68.7% 1004
bedao_m11_sqrcut Bedao Mini Contest 11 - SQRCUT Bedao Contest 0.10 48.2% 588
bedao_r09_mnumber Bedao Regular Contest 09 - MNUMBER Bedao Contest 0.10 16.6% 527
bedao_m12_muscular Bedao Mini Contest 12 - MUSCULAR Bedao Contest 0.10 24.7% 417
bedao_m13_exam Bedao Mini Contest 13 - EXAM Bedao Contest 0.10 13.3% 320
bedao_r11_abstring Bedao Regular Contest 11 - ABSTRING Bedao Contest 0.10 19.7% 211
icpc22_national_f ICPC 2022 vòng Quốc gia - F: First Name Last Name ICPC 0.10 61.8% 321
olp_ct22_restore Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Khôi phục dữ liệu Olympic Sinh Viên 0.10 21.7% 56
olp_sc22_pdigit Chữ số đẹp Olympic Sinh Viên 0.10 16.8% 22
olp_kc22_cutpaste Olympic Sinh Viên 2022 - Không chuyên - CẮT DÁN Olympic Sinh Viên 0.10 32.6% 88
olp_ct22_digits Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Dãy chữ số Olympic Sinh Viên 0.10 7.2% 27
olp_ct22_cutstr Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Chuỗi hạt Olympic Sinh Viên 0.10 12.4% 50
olp_kc22_noelgift Olympic Sinh Viên 2022 - Không chuyên - QUÀ NOEL Olympic Sinh Viên 0.10 18.4% 58
olp_kc22_smartshop Olympic Sinh Viên 2022 - Không chuyên - CỬA HÀNG NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH Olympic Sinh Viên 0.10 22.1% 124
olp_kc22_abstract Olympic Sinh Viên 2022 - Không chuyên - NGHỆ THUẬT TRỪU TƯỢNG Olympic Sinh Viên 0.10 21.4% 152
olp_ct22_roadimpro Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Nâng cấp tuyến đường Olympic Sinh Viên 0.10 33.7% 91
olp_ct22_tamphan Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Tam Phân Olympic Sinh Viên 0.10 9.1% 1
olp_sc22_bstr Tìm xâu đẹp Olympic Sinh Viên 0.10 13.9% 24
olp_sc22_nonrepeat Trò chơi trên xâu Olympic Sinh Viên 0.10 1.7% 1
olp_sc22_knpoints K điểm gần nhất Olympic Sinh Viên 0.10 0.0% 0
bedao_m16_binarysort Bedao Mini Contest 16 - BINARY SORT Bedao Contest 0.10 23.7% 281
hello23_a Khai Trương Bīngqílín Bedao Contest 0.10 33.5% 591
bignum Xử lý số nguyên lớn ICPC 0.09 35.3% 629
bwpoints VOI 11 Bài 4 - Nối điểm đen trắng HSG Quốc gia 0.09 44.0% 696
insul Cách nhiệt OI Style 0.09 49.9% 414
qbhv Hoán vị chữ cái ICPC 0.09 47.9% 477
qbmseq VOI 07 Bài 1 - Dãy con không giảm dài nhất HSG Quốc gia 0.09 34.2% 357
qbseq Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K ICPC 0.09 33.5% 686
substr Xâu con ICPC 0.09 36.2% 1584
fc100_move Free Contest 100 - MOVE Free Contest 0.09 69.1% 121
fc100_fc100 Free Contest 100 - FC100 Free Contest 0.09 35.0% 106
fcb031_present Beginner Free Contest 31 - PRESENT Free Contest 0.09 38.0% 126
fcb027_tower Beginner Free Contest 27 - TOWER Free Contest 0.09 31.4% 122
fct013_function Free Contest Testing Round 13 - FUNCTION Free Contest 0.09 56.1% 527