Bedao Regular Contest 02 - SISTER

View as PDF

Submit solution


Points: 0.20 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Ngày xưa có hai người chị em nọ, HienJeony là chị, em là AP. Cả năm qua để thưởng cho thành tích học tập của cả hai nên bố mẹ quyết định mua cho hai chị em ~n~ món đồ chơi, nhận thấy không ai nhường ai thế nên bố mẹ quyết rằng sẽ chia cho đồ chơi theo quy tắc hiệu của tổng giá tiền đồ chơi HienJeony được mua và tổng giá tiền đồ chơi AP được mua phải là một số nguyên tố lớn nhất có thể. Hãy xác định số nguyên tố này !

Input

  • Dòng đầu tiên là ~n~ số đồ chơi mà bố mẹ mua cho cả hai chị em ~(1 \leq n \leq 20)~
  • Dòng thứ hai gồm ~n~ số ~c_i~ là giá tiền của món đồ chơi thứ ~i~ ~(1 \leq c_i \leq 10^5)~

Output

  • Một dòng duy nhất là số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn yêu cầu, trong trường hợp không tồn tại số nguyên tố thỏa mãn thì in ra ~-1~

Sample Input

5
2 3 4 5 6

Sample Output

2

Subtask

  • ~50\%~ số test có ~1 \leq n \leq 10~, ~1 \leq c_i \leq 10^4~.
  • ~50\%~ số test có ~1 \leq n \leq 20~, ~1 \leq c_i \leq 10^5~

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.