Codeforces Educational 2C - Make Palindrome

View as PDF

Submit solution


Points: 0.20 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Suggester:
Problem source:
Codeforces Educational Round 2
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Một xâu được gọi là xâu đối xứng nếu nó đọc giống nhau từ trái sang phải và từ phải sang trái. Ví dụ: kazak, oo, rmikhailrubinchikkihcniburliahkim là xâu đối xứng, nhưng xâu abbij thì không.

Bạn được cho xâu ~s~ bao gồm các chữ cái Latinh viết thường. Mỗi lần biến đổi, bạn có thể chọn bất kỳ một vị trí nào trong xâu rồi thay đổi chữ cái ở vị trí đó thành bất kỳ chữ cái Latinh thường nào khác và độ dài của xâu là không đổi. Bạn cũng có thể hoán vị thứ tự của các chữ cái trong xâu một cách tùy ý. Chú ý rằng hoán vị không được tính là một phép biến đổi.

Hãy tính số lần biến đổi tối thiểu để xâu ~s~ trở thành một xâu đối xứng. Nếu sau số lần biến đổi tối thiểu ấy có nhiều xâu ~s~ thỏa mãn, in ra xâu có thứ tự từ điển nhỏ nhất.

Input

Dòng duy nhất chứa xâu ~s~ ~(1 \le |s| \le 2\cdot 10^5)~ gồm các chữ cái Latinh viết thường.

Output

In ra xâu đối xứng có thứ tự từ điển nhỏ nhất có thể nhận được sau số lần biến đổi tối thiểu.

Sample 1

Input
aabc
Output
abba

Sample 2

Input
aabcd
Output
abcba

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.