COCI 2016/2017 - Contest 7 - Baza

View as PDF

Submit solution

Points: 0.20 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M
Input: stdin
Output: stdout

Suggester:
Problem source:
COCI 2016/2017 - Contest 7
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Mirko đã nhận được công việc thực tập hè tại một công ty IT lớn. Công ty này có một cơ sở dữ liệu rất lớn, gồm ~N~ hàng và ~M~ cột.

Trong ngày đầu tiên đi làm, Mirko được sếp giao cho ~Q~ công việc. Với mỗi công việc, Mirko nhận được một danh sách gồm ~M~ số. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển dữ liệu, một vài số trong các danh sách đã bị mất, nên chúng được đánh dấu bằng số ~-1~. Nhiệm vụ của Mirko chính là với mỗi công việc, anh ấy cần kiểm tra xem có bao nhiêu hàng trong cơ sở dữ liệu tương ứng với danh sách trong công việc đó, nói cách khác, có bao nhiêu hàng trong cơ sở dữ liệu giống hệt với danh sách, ngoại trừ các vị trí có số ~-1~.

Ví dụ, nếu công việc cho Mirko danh sách số là ~-1\,3\,2~, thì anh ấy cần đếm trong cơ sở dữ liệu có bao nhiêu hàng mà cột đầu tiên chứa bất kì số nào, cột thứ hai chứa số ~3~, và cột thứ ba chứa số ~2~.

Vì Mirko vừa chỉ mới bắt đầu công việc thực tập của mình, nên anh ấy cần sự trợ giúp của bạn. Hãy giúp anh ấy và tính đáp án của từng công việc.

Input

  • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên ~N\,(1 \le N \le 10^3)~ và ~M\,(1 \le M \le 10^3)~ là số hàng và số cột của cơ sở dữ liệu.

  • ~N~ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ~M~ số nguyên ~A_{ij}\,(1 \le A_{ij} \le 10^6)~ biểu diễn cơ sở dữ liệu.

  • Dòng tiếp theo chứa một số nguyên ~Q\,(1 \le Q \le 50)~ là số lượng công việc.

  • ~Q~ dòng tiếp theo, dòng thứ ~i~ chứa ~M~ số nguyên ~B_{ij}~ ~(B_{ij} = -1~ hoặc ~1 \le B_{ij} \le 10^6)~ là danh sách số trong công việc thứ ~i~.

Output

In ra ~Q~ dòng, dòng thứ ~i~ chứa một số nguyên là đáp án của công việc thứ ~i~.

Sample 1

Input
4 3
1 5 2
2 3 4
4 3 2
5 4 6
3
-1 -1 2
-1 3 2
-1 -1 -1
Output
2
1
4
Giải thích
  • Công việc ~1~ hỏi có bao nhiêu hàng có số ~2~ ở cột thứ ba. Đó là hàng ~1\,(1\,5\,2)~ và hàng ~3\,(4\,3\,2)~.
  • Công việc ~2~ hỏi có bao nhiêu hàng có số ~3~ ở cột thứ hai và số ~2~ ở cột thứ ba. Có duy nhất một hàng thỏa mãn chính là hàng ~3\,(4\,3\,2)~.
  • Công việc ~3~ hỏi có bao nhiêu hàng tất cả. Dễ dàng thấy đáp án chính là ~4~.

Sample 2

Input
3 8
6 5 97 99 82 50 95 1
85 62 11 64 94 84 88 19
43 99 11 64 94 84 31 19
3
-1 -1 11 64 94 84 -1 19
-1 -1 -1 99 -1 -1 -1 1
95 -1 -1 -1 -1 80 -1 -1
Output
2
1
0

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.