COCI 2016/2017 - Contest 5 - Tuna

View as PDF

Submit solution

Points: 0.20 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M
Input: stdin
Output: stdout

Suggester:
Problem source:
COCI 2016/2017 - Contest 5
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Bác ngư dân Sime đã bắt được ~N~ con cá ngừ vào đêm hôm qua. Với sự trợ giúp của một nền tảng đặc biệt, bác đã được kết nối với các công ty Nhật Bản chuyên nhập khẩu cá ngừ. Vậy làm thế nào để nền tảng này có thể ước tính được giá trị của một con cá ngừ?

Dựa vào hình ảnh của con cá ngừ, nền tảng sẽ đưa ra hai giá trị ước tính, ~P_1~ và ~P_2~. Nếu hiệu của hai giá trị này không quá ~X~, thì giá trị lớn hơn sẽ được chọn. Nếu hiệu lớn hơn hẳn ~X~ thì nền tảng sẽ đưa ra giá trị ước tính mới ~P_3~ và giá trị đó sẽ được lấy làm giá trị cuối cùng của con cá.

Viết một chương trình, dựa vào các giá trị ước tính (có thể là hai hoặc ba giá trị) cho ~N~ con cá ngừ, in ra tổng giá trị của ~N~ con cá để giúp bác Sime biết mình kiếm được bao nhiêu tiền.

Input

 • Dòng đầu tiên gồm số nguyên dương ~N~ ~(1 \le N \le 20)~, số cá ngừ mà bác Sime bắt được.

 • Dòng thứ hai chứa số nguyên dương ~X~ ~(1 \le X \le 10)~.

 • Sau đó là ~N~ nhóm có dạng như sau:

  • Trên một dòng, 2 số nguyên dương ~P_1~ và ~P_2~ hoặc:

  • Trên một dòng, 2 số nguyên dương ~P_1~ và ~P_2~ và ở dòng thứ tiếp theo là số nguyên dương ~P_3~.

 • Tất cả các số nguyên dương ~P_1,P_2,P_3~ đều không quá ~100~.

Output

In ra một số nguyên duy nhất là tổng giá trị của những con cá ngừ mà bác Sime bắt được.

Sample 1

Input
5
2
3 4
2 1
5 3
4 4
4 2
Output
19

Sample 2

Input
4
2
3 5
2 8
4
6 5
6 3
7
Output
22
Giải thích

Bác Sime bắt được 4 con cá ngừ.

 1. Con cá đầu tiên có ~2~ giá trị ước tính là ~3~ và ~5~ có hiệu không quá ~2~ nên giá trị cuối cùng là ~5~
 2. Con cá thứ hai có ~2~ giá trị ước tính là ~2~ và ~8~ có hiệu lớn hơn ~2~ nên giá trị cuối cùng là giá trị ước tính thứ ba: ~4~
 3. Con cá thứ ba có ~2~ giá trị ước tính là ~6~ và ~5~ có hiệu không quá ~2~ nên giá trị cuối cùng là ~6~.
 4. Con cá thứ tư có ~2~ giá trị ước tính là ~6~ và ~3~ có hiệu lớn hơn ~2~ nên giá trị cuối cùng là giá trị ước tính thứ ba: ~7~

Vậy tổng giá trị của các con cá là ~22~

Sample 3

Input
3
10
20 50
30
20 40
50 
70 20
10
Output
90

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -1
  hieuz08  commented on Jan. 9, 2024, 12:10 p.m.

  hellu