Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
fct016_mwpath Free Contest Testing Round 16 - MWPATH Free Contest 1.05 13.4% 41
hello23_d Con Đường Ngắn Nhất Dẫn Đến Bīngqílín Bedao Contest 1.00 13.3% 62
coci1617_r3_meksikanac COCI 2016/2017 - Contest 3 - Meksikanac COCI 1.50 13.3% 4
bedao_oi1_b Bedao OI Contest 1 - Dãy con chung dài nhất Bedao Contest 0.60 13.3% 130
bedao_m20_f Bedao Mini Contest 20 - Queries Bedao Contest 0.50 13.3% 76
bedao_m07_market Bedao Mini Contest 07 - MARKET Bedao Contest 0.30 13.2% 138
bedao_r05_ccake Bedao Regular Contest 05 - CCAKE Bedao Contest 0.70 13.2% 22
geo_a Góc của điểm trong hệ tọa độ cực Educational 0.10 13.2% 374
centre28 CENTRE OI Style 0.17 13.2% 607
vo21socks VO 21 Bài 3 - Vớ giáng sinh VNOI Online 1.50 13.2% 12
nk05ordr Trật tự ICPC 0.80 13.2% 61
mofkcup_r1_b Mofk Cup Round 1 - ROBOT Bedao Contest 0.30 13.2% 76
jacobi Số học 1 ICPC 0.77 13.2% 19
vmempire VM 13 Bài 01 - Trò chơi Empire VNOI Marathon 1.19 13.1% 12
lqdhaunt Nghĩa địa ICPC 0.79 13.0% 11
fc114_candy Free Contest 114 - CANDY Free Contest 0.50 13.0% 10
coci1920_o_paint COCI 2019/2020 - Olympiad - Paint COCI 1.10 13.0% 11
vosnum Biến đổi số OI Style 1.67 13.0% 21
fct038_prime Free Contest Testing Round 38 - PRIME Free Contest 0.70 13.0% 109
bedao_oi4_a Bedao OI Contest 4 - Đoạn con liên tiếp lớn nhất Bedao Contest 0.50 13.0% 82
th_thpt_20_c HSG THPT Thanh Hóa 2020 - Xoá số HSG Tỉnh/Thành phố 0.20 12.9% 250
ninjaioi Ninja TST Training 1.00 12.9% 35
qtreex Truy vấn trên cây ICPC 1.13 12.9% 244
icpc22_mn_j ICPC 2022 miền Nam - J: Not a Classic String Problem ICPC 1.60 12.9% 33
bedao_oi1_c Bedao OI Contest 1 - Bất phương trình tuyến tính Bedao Contest 0.80 12.9% 50
bnmt Binary Matrix ICPC 1.90 12.9% 8
bedao_g12_median Bedao Grand Contest 12 - MEDIAN Bedao Contest 0.70 12.9% 16
bedao_m21_d Bedao Mini Contest 21 - Qua đường Bedao Contest 0.25 12.8% 36
coci1617_r6_sirni COCI 2016/2017 - Contest 6 - Sirni COCI 1.00 12.8% 132
icpc19_regional_c ICPC 2019 vòng Regional - C: Counting Palindromes ICPC 1.50 12.8% 4
bedao_g12_fence Bedao Grand Contest 12 - FENCE Bedao Contest 0.48 12.8% 20
olp_sc22_bstr Olympic Sinh Viên 2022 - Siêu cúp - Tìm xâu đẹp Olympic Sinh Viên 0.10 12.8% 34
hsgso20_permswap Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 1 - Bài 2 - PERMSWAP Olympic chuyên KHTN 1.00 12.7% 32
fct044_sortsub Free Contest Testing Round 44 - SORTSUB Free Contest 0.70 12.7% 56
bedao_r11_candy Bedao Regular Contest 11 - CANDY Bedao Contest 1.20 12.7% 15
vnuoi22_page VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Page VNUOI 1.00 12.7% 32
bedao_g15_b Bedao Grand Contest 15 - Sum^2 Xor Bedao Contest 0.01 12.7% 117
vmlines VM 11 Bài 02 - Nối điểm VNOI Marathon 1.29 12.7% 5
fc094_car Free Contest 94 - CAR Free Contest 0.50 12.7% 8
vovagame Trò chơi của VOVA OI Style 1.08 12.6% 67
tht21_skc_seq Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Dãy số tự nhiên Tin học trẻ 0.50 12.6% 28
vnoj_round_01_f VNOJ Round 01 - TREE PATH VNOJ Round 0.01 12.6% 49
voeasy VO 15 Bài 2 - Dãy biến đổi VNOI Online 1.45 12.6% 13
voi24_netw VOI 24 Bài 5 - Mạng truyền tin HSG Quốc gia 1.00 12.6% 35
ioi22_day1_fish IOI 2022 - Day 1 - Task 1 - Catfish Farm International Olympiad in Informatics 1.40 12.6% 23
bedao_g12_mindist Bedao Grand Contest 12 - MINDIST Bedao Contest 0.55 12.6% 48
bedao_m21_e Bedao Mini Contest 21 - Hoán vị nghịch ngợm Bedao Contest 0.35 12.5% 62
tht21_skc_xor Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Tổng XOR Tin học trẻ 1.20 12.5% 81
c11xu Bộ sưu tập đồng xu OI Style 1.90 12.5% 1
digit K-DIGITS OI Style 0.61 12.5% 19