GHÉP XÂU

View as PDF

Submit solution

Points: 0.95 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Bắc Giang PreVOI 2015
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Ai bảo chăn trâu là khổ ? Thật ra hoàn toàn không phải vậy, Đại Ca Đi Học có một dàn đệ tử "sửu nhi", sẵn sàng code bất kỳ bài toán nào mà sư phụ giao phó. Chuẩn bị cho kỳ thi PreDuyenHai, Đại Ca Đi Học bắt đầu luyện tuyệt chiêu sinh chuỗi thần thánh: Đầu tiên có một chuỗi ~P~, tạo ra chuỗi ~S~ như sau:

  • Bước ~1~ : ~S~ ban đầu là chuỗi rỗng,
  • Bước ~2~ : Chèn ~P~ vào ~S~.
  • ...
  • Bước ~i~ : Chọn một vị trí nào đó trong chuỗi ~S~ (có thể ở ngay đầu hoặc ở cuối xâu ~S~), chèn ~P~ vào đó.
  • ...

Ví dụ, nếu ban đầu ~P~ là hello, chuỗi ~S~ có thể sẽ như sau (chỗ chèn ~P~ được in đậm):

1)

2) hello

3) hhelloello

4) hhelloelhellolo

5) hhehellolloelhellolo

Sau ~5~ bước, chuỗi ~S~ có thể là hhehellolloelhellolo.

Sau khi có chuỗi ~S~, một "sửu nhi" hỏi sư phụ Đại Ca Đi Học, chuỗi ~P~ nào có thể sinh ra ~S~?

Yêu Cầu : Cho chuỗi ~S~, tìm chuỗi ~P~ ngắn nhất mà từ ~P~ có thể tạo thành ~S~ theo cách trên. Nếu có nhiều ~P~, in ra chuỗi có thứ tự từ điển bé nhất.

Input

Dòng ~1~ chứa một xâu ký tự ~S~, gồm các ký tự thường trong bảng chữ cái tiếng Anh. Độ dài xâu ký tự từ ~1~ đến ~200~.

Output

Xâu ~P~ ngắn nhất và có thứ tự từ điển bé nhất mà có thể tạo ra xâu ~S~ theo cách trên.

Sample Input

hhehellolloelhellolo

Sample Output

hello

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.