Đường phố mùa lễ hội

View as PDF

Submit solution


Points: 0.76 (partial)
Time limit: 4.5s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Con đường Vạn Hoa dài km mà giáo sư X thường đi ngắm cảnh trong kỳ nghỉ đang vào mùa lễ hội, ngày nào cũng có lễ hội trên đường đánh số từ ~1~ tới ~m~. Lễ hội thứ ~i~ diễn ra tại điểm cách đầu đường ~i~ km và tiến hành từ đầu ngày (thời điểm ~0~) cho tới hết thời điểm ~t_i~ trong ngày, trong thời gian lễ hội tổ chức không xe nào được đi qua điểm diễn ra lễ hội mà phải đợi tới khi lễ hội kết thúc mới được đi qua.

Giáo sư X không quan tâm lắm tới các lễ hội mà ông chỉ đam mê tốc độ trong khung cảnh thiên nhiên hoang dã, trong mỗi ngày đi dạo (bằng mô-tô) từ đầu tới cuối con đường Vạn Hoa, ông muốn tính toán xem mình có thể đi với tốc độ không đổi lớn nhất bằng bao nhiêu mà không phải dừng lại chờ bất cứ lễ hội nào.

Yêu cầu: Cho biết tốc độ tối đa có thể của giáo sư X trong mỗi ngày, biết rằng kỳ nghỉ của giáo sư diễn ra trong ~n~ ngày và vào ngày thứ ~j~ giáo sư bắt đầu đi vào thời điểm ~s_j~.

Input

  • Dòng 1 chứa số nguyên dương ~m~ ~\left(m \leq 10^5\right)~.
  • Dòng 2 chứa ~m~ số nguyên dương ~t_1, t_2, \ldots, t_m~ ~\left(t_i \leq 10^9\right)~ cách nhau ít nhất một dấu cách.
  • Dòng 3 chứa số nguyên dương ~n~ ~\left(n \leq 10^5\right)~
  • Dòng 4 chứa ~n~ số nguyên không âm ~s_1, s_2, \ldots, s_n~ cách nhau ít nhất một dấu cách, với mọi ~i~: ~s\_i \leq max\{t_j\}~.

Output

  • In ~n~ dòng, dòng thứ ~i~ ghi tốc độ tối đa (số km/1 đơn vị thời gian) của giáo sư trong ngày thứ ~i~ dưới dạng một số thực làm tròn lấy đúng ~6~ chữ số sau dấu chấm thập phân.

Giới hạn

Ít nhất ~50\%~ số điểm ứng với các test có ~m, n \leq 1000~.

Sample Input

4
3 5 6 1
3
0 3 5

Sample Output

0.333333
1.000000
3.000000

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.