Submit solution


Points: 0.42 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Thầy Lê Minh Hoàng - HNUE
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho số nguyên dương ~n~, người ta viết các số nguyên liên tiếp từ ~1~ tới ~n~ trong hệ thập phân để tạo ra ~1~ dãy các chữ số. Tính tổng các chữ số của dãy.

Input

Một số ~n~ duy nhất ~(n \le 10^{100})~

Output

Số nguyên duy nhất là kết quả tìm được

Sample Input

3

Sample Output

6

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  tuancd258  commented on Dec. 29, 2023, 2:42 p.m.

  cứu với mình code thử đúng mà trên đây lại sai


  • 1
   phuthien2709  commented on April 4, 2024, 9:38 a.m.

   Bn có để ý giới hạn của n chx?