Bảng số

View as PDF

Submit solution

Points: 0.60 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Bắc Giang PreVOI 2015
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Trong giờ học thống kê và ghi nhớ của trường tiểu học SuperKids, cô giáo đưa cho các bé một bảng hình chữ nhật kích thước ~M \times N~ được chia làm lưới ô vuông đơn vị. Các hàng của bảng được đánh số từ ~1~ tới ~M~ và các cột được đánh số từ ~1~ tới ~N~. Ô nằm trên giao của hàng ~i~ và cột ~j~ gọi là ô ~(i~, ~j)~ và trên ô đó ghi số nguyên ~a_{ij}~.

Nhiệm vụ của các bé là phải tìm một hình chữ nhật có diện tích lớn nhất thỏa mãn các yêu cầu sau:

  • Cạnh hình chữ nhật song song với cạnh bảng và hình chữ nhật chứa trọn một số ô của bảng.
  • Các số ghi trong các ô thuộc hình chữ nhật được chọn phải hoàn toàn phân biệt (không có số nào xuất hiện nhiều hơn ~1~ lần)

Các bé đã thực hiện rất nhanh yêu cầu nhưng cô giáo vẫn loay hoay chưa tìm ra đáp án để chấm cho các bé, hãy giúp cô giáo tìm đáp án trên bảng đã cho.

Input

  • Dòng ~1~ chứa hai số nguyên dương ~M~, ~N \leq 400~
  • ~M~ dòng tiếp theo, dòng thứ ~i~ chứa ~N~ số nguyên dương, số thứ ~j~ là ~a_{ij}~ ~\leq~ ~10^{6}~
  • Các số trên một dòng của input được ghi cách nhau bởi dấu cách

Output

  • Một số nguyên duy nhất là diện tích hình chữ nhật được chọn theo phương án tìm được.

Giới hạn

  • 2/7 điểm ứng với các tests có ~N \leq 20~
  • 2/7 điểm ứng với các tests có ~20 < N \leq 100~
  • 3/7 điểm ứng với các tests có ~100 < N \leq 400~

Sample Input

3 3
1 3 1
4 5 6
2 6 1

Sample Output

6

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.